Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Izgradnja i održavanje cesta


IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTA Oznaka: 2.05–403
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA DIMTER 
Asistenti izv.prof.dr.sc. IVANA BARIŠIĆ, dipl.ing.građ. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s utjecajnim činiteljima na kolničku konstrukciju, postupcima dimenzioniranja kolničkih konstrukcija, svojstvima cestograđevnih materijala te načinima građenja pojedinih tipova kolničkih konstrukcija. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Kroz stečena znanja o značajkama pojedinih materijala, njihovog ponašanja pri različitim utjecajima prometa i okoline kao i postupaka izvođenja radova na izgradnji kolničkih konstrukcija student će biti sposoban:

 • objasniti ponašanje pojedinih dijelova kolničke konstrukcije kao i konstrukcije u cjelini,
 • analizirati i odabrati odgovarajuće tipove kolničkih konstrukcija ovisno o namjeni prometne površine,
 • primjeniti metode projektiranja kolničke konstrukcije cesta,
 • analizirati i razlikovati različita oštećenja kolničke konstrukcije,
 • procijeniti utjecaj stanja ceste na sigurnost prometovanja te odabrati postupke održavanja ceste.

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled izgradnje cesta s posebnim osvrtom na razvoj kolničkih konstrukcija. Sustavi suvremenih kolničkih konstrukcija. Utjecajni činitelji na kolničku konstrukciju (prometno opterećenje, klimatski činitelji, nosivost posteljice). Projektiranje kolničkih konstrukcija: empirijske i teorijske metode dimenzioniranja. Posteljica (od prirodnih i stabiliziranih materijala). Nosivi slojevi (nosivi sloj od mehanički zbijenih zrnatih kamenih materijala, cementom stabilizirani nosivi sloj, bitumenizirani nosivi sloj). Asfaltni kolnički zastor. Betonski kolnik. Ponašanje i oštećivanje kolničkih konstrukcija. Održavanje cesta. Obnova cesta sa asfaltnim zastorom i betonskih cesta 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 1,5 
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 0,5 
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100.
KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
Bodovi - ocjena
do 54 - nedovoljan
55-64 - dovoljan
65-74 - dobar
75-84 - vrlo dobar
85 i više - izvrstan
Predviđena su dva kolokvija tijekom semestra putem kojih student može položiti ispit iz predmeta ukoliko ostvari min 60 bodova po svakom kolokviju. Max broj bodova na kolokviju iznosi 100. Ocjena iz kolokvija se formira na temelju kriterija za ocjenu pismenog ispita. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, 1997.
 • Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
 • Sršen, M.: Održavanje cesta, Građevni godišnjak, HSGI, Zagreb, 2000.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Zagreb, IGH 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, 1997.  20
Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, 1984. 20 
Sršen, M.: Održavanje cesta, Građevni godišnjak, HSGI, Zagreb, 2000. 20 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • rezultata analize uspješnosti polaganja ispita (prolaznost na kolokvijima i ispitu)
 • rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi
 • rezultata analize studentske ankete
 • rezultata analize uspješnosti provedbe terenske nastave.