Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije (PSS-GRAD)


OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE Oznaka: 2.05–231
Nositelj

prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK

izv.prof.dr.sc. DAMIR VAREVAC

izv.prof.dr.sc. MARIJANA HADZIMA-NYARKO

Asistenti ADRIANA BRANDIS, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
upoznati studente s teorijskim znanjima o koncipiranju građevinskih konstrukcija i metodama njihovog proračuna
ilustrirati temeljne pojmove teorije pouzdanosti konstrukcija
predstaviti suvremene europske norme za proračun građevinskih konstrukcija (Eurokod)
osposobiti studente za samostalno analiziranje, modeliranje i kombiniranje djelovanja na građevinske konstrukcije u visokogradnji i niskogradnji (vlastita težina, stalno opterećenje, snijeg, vjetar, temperatura, prometna opterećenja, potresna opterećenja)

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:
 • povezati teorijska znanja o određivanju reznih sila i načinu naprezanja na izdvojenim elementima konstrukcije s načinom njihovog ponašanja u pojedinim vrstama konstrukcijskih sustava;
 • shvatiti konceptualni okvir na kojem se baziraju suvremene norme za proračun građevinskih konstrukcija (Eurokod);
 • prepoznati karakteristike tipičnih djelovanja na građevinske konstrukcije;
 • analizirati moguća djelovanja na tipične konstrukcijske elemente (stupove, grede, ploče, mostove) i definirati proračunskih djelovanja;
 • definirati relevantne kombinacije djelovanja s obzirom na različita granična stanja.

 

Sadržaj predmeta
Općenito o koncipiranju konstrukcija i metodama njihovog proračuna. Metoda dopuštenog naprezanja. Metoda graničnih stanja. Eksperimentalne metode za ispitivanje konstrukcija. Pouzdanost konstrukcije i kriteriji pouzdanosti konstrukcije. Deterministički i probabilistički pristup proračunu pouzdanosti konstrukcija. Osnove postupka proračuna konstrukcija prema Eurokodu. Djelovanja na konstrukcije. Osnovne vrste djelovanja. Reprezentativne vrijednosti djelovanja. Pravila za kombiniranje djelovanja u visokogradnji. (18 sati) Razredba djelovanja na mostove. Proračunske situacije. Prometna i ostala djelovanja posebna za cestovne mostove. Djelovanja na pješačke mostove. Prometna i ostala djelovanja na željezničke mostove. (6 sati). Inercijska sila. Dinamička svojstva potresa kao prirodne pojave. Važnost poznavanja dinamičkih svojstava konstrukcije. Ekvivalentne statičke sile. Spektralna funkcija potresa. Digitalizirani zapis potresa u vremenu. Proračunski postupci. Proračunska rezna sila od potresa u mjerodavnoj kombinaciji s ostalim djelovanjima. (6 sati)

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te izrađeni i uspješno predani semestarski radovi (do kraja tekućeg semestra).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,3
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad 1
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 2,2
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Izvođenje nastave:
 • prvo se održavaju predavanja svakog od nositelja predmeta (u omjeru 18+6+6, kako je naznačeno u sadržaju predmeta) te se nakon svakog seta predavanja održavaju vježbe iz tog dijela gradiva.

Način polaganja ispita:
 • putem kolokvija: nakon prvog i zadnjeg seta predavanja održavaju se kolokviji koji obuhvaćaju prvi, odnosno drugi i treći set predavanja; za polaganje ispita potrebno položiti oba kolokvija
  • za studente koji kolokviraju ocjena se formira kao 50% teorijski dio + 40% praktični dio + 10% semestralni zadatak
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 10 pitanja i praktičnog dijela s 2 zadatka.
  • Pismeni ispit piše se 120 minuta a materijale potrebne za rješavanje praktičnog dijela zadatka student dobije uz primjerak pismenog ispita; ispit se boduje s ukupno 100 bodova a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje po 30 bodova iz pojedinog dijela ispita
 • klasičnog usmenog ispita nema

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008.
 • Radić, J; Mandić, A.; Puž, G: Konstruiranje mostova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005.
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurokodu, IA Projektiranje
 • Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija, Školska knjiga, Zagreb, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • EN 1991
 • EN 1998

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008. 20  
Radić, J; Mandić, A.; Puž, G: Konstruiranje mostova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005. 7  
Dujmović, D., Androić, B., Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurokodu, IA Projektiranje 6  
Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija, Školska knjiga, Zagreb, 2009. 15  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, pokazanu aktivnost na nastavi te trud uložen tijekom izrade semestarskih radova. Vrjednovanje ostvarenih rezultata kroz sustav bodovanja temeljen na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit.

 

Prijavi se za mail obavijesti

Upisi ocjena ili potpisa u indeks

Datum objave: 01.07.2021.

Studenti koji iz raznih razloga nisu uspjeli predati indekse na potpis ili upis ocjene, mogu to učiniti u vrijeme konzultacija kod prof.dr.sc. Damira Markulaka utorkom između 10 i 12 sati. Dakle, nakon svakog održanog ispitnog roka, ali i inače, moguće je doći na upis ocjene/potpisa u spomenuto vrijeme konzultacija - s obzirom na opću situaciju preporučeno je najaviti se mailom (markulak@gfos.hr) dan ili dva ranije kako bih definitivno potvrdio svoju nazočnost na određeni dan.   
 
Opširnije

OBAVIJEST O PROMJENI U POLAGANJU ISPITA IZ IOK 1

Datum objave: 13.04.2021.

Ovim putem obavještavamo studente da će, počevši od redovitih ljetnih rokova u ovoj akademskoj godini (2020/21), biti obavezno pisanje pismenog ispita iz oba dijela kolega, odnosno studenti će pisati ispit i iz čeličnih i iz drvenih konstrukcija. Standardni pismeni ispit tako će se sastojati od ukupno 8 pitanja, po 4 pitanja iz svakog dijela.

Ukoliko zbog epidemiološke situacije i dalje neće biti moguće održavanje usmenih ispita, broj pitanja na pismenom će se povećati na 12, te  će tako biti 6 pitanja iz dijela o čeliku, i 6 pitanja iz dijela o drvu.

Nositelji kolegija

Opširnije