Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Organizacija građenja I (PSS-GRAD)


ORGANIZACIJA GRAĐENJA IOznaka: 2.15–110
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ZLATA DOLAČEK-ALDUK
Asistenti

 

Dino Obradović, mag.ing.aedif.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 30 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Samostalno projektiranje organizacije građenja jednostavnih građevina i samostalno izrađivanje mrežnog plana.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati karakteristike građevinske proizvodnje.
 • Prepoznati strukturu, načela i metodologiju projekta organizacije građenja.
 • Poznavati mrežno planiranje i samostalno izraditi strukturu mreže za srednje složene projekte.
 • Interpretirati temeljne pojmove iz organizacije procesa, organizacije sudionika u procesima i građevinske regulative.
 • Riješiti zadatak iz organizacije i tehnologije građenja u pripremi gradilišta uvažavajući pozitivnu regulativu (primjerice dimenzioniranje potrebnih resursa za izvršenje zadanog projektnog zadatka).
 • Riješiti zadatke iz organizacije i tehnologije građenja u procesu građenja uvažavajući pozitivnu regulativu.
 • Analizirati proces gradnje uvažavajući prostorne i vremenske uvjete te troškove.
 • Organizirati i voditi jednostavne i srednje složene procese pripreme i građenja.

 

Sadržaj predmeta
Razvoj organizacije. Načela organizacije. Osnovne posebitosti građevinske proizvodnje. Tipovi građevinske proizvodnje. Primjena sistemske analize na proučavanju projekta. Pojam građevinskog projekta. Podjele projekata. Faze projekata. Upravljanje građevinskim projektima. Izvodljivost građevinskih projekata. Rukovođenje građenjem. Voditelj građevinskog projekta. Odlučivanje u prostoru – troškovi, rokovi i kvaliteta. Projektiranje organizacije građenja (struktura i sadržaj POG-a). Proučavanje metoda rada. Osnovni elementi rada u građevinarstvu. Zastoji i gubici. Mjerenje i normiranje rada. Varijante u radnim procesima. Organizacija gradilišnog rasporeda (privremeni objekti na gradilištu, skladišta, pogoni i radionice, unutarnji transport, gradilišne prometnice, električna energija, opskrba vodom i odvodnja na gradilištu, ograde na gradilištu, prostorni raspored uređenja gradilišta). Planiranje dinamike građenja (procesi planiranja, vrste planova, gantogrami, ciklogrami). Mrežno planiranje (determinističko i stohastičko). Proračun troškova i cijene građevinskih radova (struktura troškova gradnje; troškovi radne snage, troškovi materijala, troškovi strojeva i opreme, struktura indirektnih troškova gradilišta i uprave poduzeća, određivanje faktora za obračun indirektnih troškova, kalkulacija cijene građevinskih radova). Organizacija sudionika u procesu građenja (sudionici u procesu građenja, odnosi sudionika, organizacijske strukture, dokumentacija procesa građenja, obvezna gradilišna dokumentacija). Zaštita na radu na gradilištu.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
Terenska nastava održava se prema Planu terenske nastave u akademskoj godini.

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi, seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad 1,5
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 0,6
Usmeni ispit 0,5
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja 0,8
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Terenska nastava 0,1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Uvjet za polaganje ispita: redovito pohađanje predavanja i vježbi, te pravovremena predaja seminarskog rada, mogućnost oslobođenja pismenog dijela ispita preko kolokvija (2 kolokvija; uvjet izlaska na drugi kolokvij je ostvareno minimalno 2/3 bodova na prvom kolokviju).
Ocjenjivanje (student može ukupno ostvariti 180 bodova):
 • 2 kolokvija – 2 x 30 bodova = 60 bodova
 • shema uređenja gradilišta – 20 bodova
 • semestralni rad – 80 bodova
 • 2 zadaće – 20 bodova

Kriteriji ocjenjivanja:
 • od 130 - 140 bodova – dovoljan (2)
 • od 141 - 150 bodova – dobar (3)
 • od 151 - 160 bodova – vrlo dobar (4)
 • od 161 - 180 bodova – izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Marušić, J.: Organizacija građenja, FS, Zagreb, 1994.
 • Trbojević, B.: Organizacija građenja, GK, Beograd, 1994.
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Klepac, J.: Organizacija građenja i uređenje gradilišta, FGZ, Zagreb, 1982.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Organizacija građenja (Marušić, J.) - 76
Organizacija građenja (Trbojević, B.) 4 76
Organizacija izvedbe građevinskih projekata 8 76

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.