Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija


POSEBNA POGLAVLJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Oznaka: 2.05–413
Nositelji

doc.dr.sc. IVAN RADIĆ, dipl.ing.građ.

doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif.

Asistenti doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 21 + 9
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s dijelom specifičnih/specijalističkih znanja iz područja čeličnih konstrukcija, za koje relativno često postoji potreba u realnim inženjerskim situacijama
 • omogućiti studentima uvid u načine provjere otpornosti čeličnih konstrukcija na djelovanje požara i potresa
 • upoznati studente s osnovama proračuna čeličnih industrijskih hala s kranovima te bunkera i silosa
 • upoznati studente s postupcima izvođenja čeličnih konstrukcija (u skladu sa zahtjevima suvremenih normi)

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • analizirati djelovanja na kranske nosače
 • dimenzionirati kranske nosače
 • analizirati potresna djelovanja
 • proračunati požarnu otpornost
 • analizirati djelovanja na bunkere i silose

 

Sadržaj predmeta
Proračun čeličnih konstrukcija na djelovanje požara prema suvremenim normama. Projektiranje čeličnih industrijskih hala s kranovima. Aseizmičko projektiranje čeličnih konstrukcija. Osnove proračuna čeličnih bunkera i silosa. O izvođenju čeličnih konstrukcija (uz pregled i komentar normi HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2). 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi) te izrada semestralnih programa. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Kontinuirana provjera znanja

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Semestralni programi, i pismeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija, Građevinski fakultet Osijek, 2010.
 • Markulak. D.; Bajkovec, I: Izvedba čeličnih konstrukcija prema europskim normama, Građevinski fakultet Osijek, 2011.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurokodu, IA Projektiranje
 • Čaušević, M.: Dinamika konstrukcija, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.
 • Fransse, J.M.; Real, P.V.: Fire design of Steel structures, ECCS Eurocode Design Manuals, 2010
 • Debeljković, M.: Bunkeri i silosi u čeličnoj izvedbi, Časopis „Izgradnja“, Beograd 2000.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Markulak, D.: Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija, Građevinski fakultet Osijek, 2010.  10  35 
Markulak. D.; Bajkovec, I: Izvedba čeličnih konstrukcija prema europskim normama, Građevinski fakultet Osijek, 2011. 35 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza rezultata anketiranja studenata, analiza aktivnog sudjelovanja studenata na nastavi, prolaznost na kolokvijima i ispitu