Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Prednapeti beton


PREDNAPETI BETON Oznaka: 2.05–212
Nositelj Izv.prof.dr.sc. VAREVAC DAMIR, dipl.ing.građ. 
Asistenti Doc.dr.sc.HRVOJE DRAGANIĆ, dipl.ing.građ. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente sa svojstvima gradina
 • upoznati studente s osnovama mehanike prednapinjanja
 • osposobiti studente za odabir prikladnog poprečnog presjeka
 • upoznati studente s važećim propisima i normama
 • osposobiti studente za samostalni proračun prednapetih nosača
 • upoznati studente sa sustavima prednapinjanja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • predvidjeti ponašanje prednapetog nosača
 • odrediti broj i položaj natega
 • proračunati prednapeti nosač
 • odabrati i prilagoditi statički sustav
 • odrediti stupanj prednapinjanja

 

Sadržaj predmeta
Definicija. Zašto čelik mora imati visoku čvrstoću. Karakteristike gradiva. Ostvarivanje prednapinjanja. Nužnost izvanosnog položaja natege (kabela). Zbivanja u betonskom presjeku pri rastu vanjskog opterećenja. Djelovanje natega na betonski nosač. Stavci osnovne statike što se rabe u mehanici prednapetog betona. Potrebna geometrija presjeka. Potrebna sila prednapinjanja. Vođenje osi natege. Gubitci i padovi sile prednapinjanja. Granična nosivost prednapetog betonskoga presjeka pri savijanju. Djelovanje poprječne sile. Sile cijepanja na mjestu unošenja sile prednapinjanja. Čelici i sustavi prednapinjanja. Statički neodređeni sustavi (SNS). Postupci određivanja reznih sila u SNS. Granična nosivost SNS. Pojam plastičnoga zgloba. Stupnjevi prednapinjanja – djelomično prednapinjanje. Istaknute građevine od prednapetog betona u nas i u svijetu. Proračunski primjer. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • redovno pohađanje predavanja i vježbi
 • izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 0,5 
Usmeni ispit 2

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Aničić, D.: Prednapeti beton, Osijek, 2003. (skripta)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Marić, Z., Sesar, P.: Riješeni primjer proračuna prednapetog betonskog nosača, Zagreb, 1987. (interno izdanje)
 • Leonhardt, F.: Prednapregnuti beton u praksi, Beograd, Građevinska knjiga, 1965.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Aničić, D.: Prednapeti beton, Osijek, 2003. (skripta)  2  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza kvalitete izrade i prezentiranja individualnih seminarskih radova, analiza rezultata anketiranja studenata, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata