Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Izvedba i oblikovanje konstrukcija I (SPEC-DIPL)


IZVEDBA I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA I Oznaka: II - 03
Nositelj Prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK, dipl.ing.građ.
izv.prof.dr.sc. JURKO ZOVKIĆ, mag.ing.aedif.
Asistenti

doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif.

ADRIANA BRANDIS, mag.ing.aedif.

Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 4.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 10 + 5
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s procesima izrade i montaže čeličnih i drvenih konstrukcija
 • upoznati studente sa suvremenim europskim normativnim podlogama za izradu, izvođenje/montažu i održavanje čeličnih i drvenih konstrukcija u visokogradnji
 • upoznati studente s temeljnim zahtjevima za kontrolu i osiguravanje kvalitete čeličnih i drvenih konstrukcija u postupcima, izrade, skladištenja, transporta i montaže, kao osnove za vršenje stručnog nadzora
 • osposobiti studente za primjenu osnovnih principa pri oblikovanju elemenata i priključaka u čeličnim i drvenim konstrukcijama

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:

 • shvatiti principe, zahtjeve i metode provedbe dane u suvremenim europskim normama za izradu i izvođenje/montažu čeličnih i drvenih konstrukcija
 • prepoznati karakteristične faze proizvodnje, skladištenja, transporta i montaže čeličnih i drvenih konstrukcija
 • shvatiti ulogu nadzornog inženjera u postupku građenja
 • primijeniti znanja o načinu provedbe kontrola kvalitete u procesima izrade i montaže čeličnih i drvenih konstrukcija
 • primijeniti znanja o oblikovanju karakterističnih konstrukcijskih elemenata i detalja u čeličnim i drvenim konstrukcijama

 

Sadržaj predmeta
Općenito o izvedbi čeličnih konstrukcija. Normativne podloge za izvođenje, održavanje i ispitivanje čeličnih konstrukcija. Sustavi označavanja konstrukcijskih čelika. Pregled norme HRN EN-1090. Izrada čelične konstrukcije u radionici – tehnička priprema, karakteristične faze izrade, skladištenje čeličnih elemenata. Probna montaža. Transport čelične konstrukcije na gradilište. Montaža. Kontrola i osiguravanje kvalitete čeličnih konstrukcija. Karakteristični detalji okvirnih i rešetkastih čeličnih konstrukcija – konstrukcijsko oblikovanje s osnovama proračuna.

Novi hrvatski propisi za drvene konstrukcije te pregled HRN EN-1995. Proizvodnja lijepljenog lameliranog drva – faze proizvodnje (sušenje dasaka, klasifikacija, proizvodnja u pogonu, obrada elemenata, kontrole proizvodnje, zaštita drva). Transport drvene konstrukcije na gradilište. Montaža. Ispitivanje drvene konstrukcije. Protupožarna otpornost konstrukcije od lijepljenog lameliranog drva. Karakteristični detalji drvene konstrukcije s osvrtom na elemente dokaza nosivosti.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te izrađeni i uspješno predan semestarski rad (do kraja tekućeg semestra). Predviđen je jedan semestarski rad a student bira iz kojeg dijela gradiva (čelične odnosno drvene konstrukcije) će ga izrađivati.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,20
Aktivnost u nastavi 0,30 
Seminarski rad 0,30 
Pismeni ispit 1,80
Usmeni ispit 1,40 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 • Izvođenje nastave:
  • Nakon održanih predavanja i vježbi iz jednog dijela gradiva (čelične ili drvene konstrukcije) kreće se na drugi dio gradiva u skladu s rasporedom predavanja
 • Način polaganja ispita:
  • putem kolokvija: nije predviđeno
  • putem pismenog i usmenog ispita:
   • pismeni ispit sastoji se iz dva dijela koji obrađuju dijelove gradiva koji se odnose na čelične odnosno drvene konstrukcije a polažu se istovremeno na objavljenom ispitnom roku iz predmeta
   • usmeni ispit se polaže odvojeno i to kod prof.dr.sc. Damira Markulaka za dio iz čeličnih konstrukcija a kod doc.dr.sc. Jurka Zovkića za dio iz drvenih konstrukcija; redoslijed polaganja ispita nije uvjetovan ali je uvjet za izlazak na usmeni ispit prethodno položen pismeni ispit iz tog dijela; svaki dio usmenog ispita student prijavljuje na zasebnoj prijavnici koju pojedini nastavnik ispunjenu vraća u studentsku referadu
   • nakon polaganja oba dijela usmenog ispita i predočenja obje prijavnice prof.dr.sc. Damir Markulak upisuje konačnu (srednju) ocjenu u indeks

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009.
 • Dujmović, D., Androić, B.,Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurocode 3; IA Projektiranje, Zagreb, 2004.
 • Takač, S.: Novi koncept sigurnosti drvenih konstrukcija, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 1997.
 • HRN EN-1993.
 • HRN EN-1995.
 • DIN1052: Teil 1,2,3
 • Markulak, D., Bajkovec,I.:Izvedba čeličnih konstrukcija prema europskim normama, Građevinski fakultet Osijek, 2011
 • Bjelanović, A., Rajčić, V.: Drvene konstrukcije prema europskim normama, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005. (II izdanje 2007.)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • HRN EN-1090.
 • Petersen, C: Stahlbau, Wieweg and Sohn, Wiesbaden, 1994.
 • Monck: Holzbau
 • HRN EN-1990.
 • HRN EN-1991.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009. 5+15  
Dujmović, D., Androić, B.,Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurocode 3; IA Projektiranje, Zagreb, 2004. 6  
Takač, S.: Novi koncept sigurnosti drvenih konstrukcija, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 1997. 9  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, pokazanu aktivnost na nastavi te trud uložen tijekom izrade semestarskog rada. Vrjednovanje ostvarenih rezultata kroz sustav bodovanja temeljen na kriterijima za semestarski rad i pismeni ispit.