Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Početna (POS-DR-GRAD)


Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo je studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo.

 

Izvodi se u skladu s Dopusnicom izdanom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-07-0004) od 10. srpnja 2007. g. Studij se izvodi u sjedištu  visokog učilišta.

 

i) trajanje i završetak studija

Studij u punom radnom vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga i uz obrazloženje može se produžiti do pet godina.  Studij s dijelom radnog vremena traje najviše do pet godina, a iz opravdanih razloga i uz obrazloženje može se produžiti do sedam godina.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. Student završava studij nakon uspješne javne obrane doktorske disertacije. Doktorska disertacija je samostalan i izvorni rad pristupnika kojim se dokazuje samostalno znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koji sadrži znanstveni doprinos u znanstvenom području tehničkih znanosti, odnosno znanstvenom polju građevinarstvo. Izradom doktorske disertacije, u kojoj daje svoj izvorni znanstveni doprinos, dokazuje se kao znanstvenik u svom području istraživanja. 

Studij je trajno ulaganje koje osigurava stjecanje vrhunskog znanstvenog obrazovanja u znanstvenom polju građevinarstva temeljenog na znanstvenim istraživanjima putem svladavanja studijskog programa i sudjelovanja u organiziranim znanstvenoistraživačkim aktivnostima.

 

ii) uređenje studija

Studijski program provodi se putem obveznih i izbornih nastavnih te izvannastavnih aktivnosti. Putem obveznih nastavnih aktivnosti studenti poslijediplomkog studija podučavaju se znanstvenim stručnim i prenosivim vještinama poput: akademskog pisanja, izlaganja, načinima citiranja publikacija i oblikovanja znanstvenih radova. Izvannastavne aktivnosti predstavljaju studentov znanstvenoistraživački rad i znanstvene publikacije. 

 

iii) ishodi učenja studijskog programa 

Ishodi učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih obveza, usmjerenja studija i ukupnoga studijskog programa usklađeni su sa standardima određenim u okviru projekta pod nazivom "Razvoj i priprema Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“ (broj ugovora: HR.3.1.15-0025),  čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. Više na: http://www.okvir-hko.com/.

 

Ishodi učenja:

  1. Prepoznati, definirati i formulirati istraživački problem;
  2. Kritički analizirati, vrednovati i sintetizirati nove i složene istraživačke ideje;
  3. Pokazati sustavno razumijevanje područja studija i visok stupanj znanja u području specijalnosti;
  4. Samostalno provesti znanstveno istraživanje;
  5. Samostalno konstruirati eksperimentalni model i mjerni instrument;
  6. Primijeniti specifična znanja za generiranje novih znanja i istraživačkih projekata;
  7. Publicirati znanstvene radove;
  8. Preuzeti odgovornost za provedbu istraživanja i društvenu korisnost rezultata istraživanja;
  9. Preuzeti najsloženije zadatke u svom radnom okruženju
  10. Primijeniti etička načela u istraživanju.

 

Pamflet poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo (klikni za *.pdf)

  

 

Bitni spisi i akti o Studiju:

Strateški program znanstvenog istraživanja

Strategic programme of scientific research

Izvedbeni plan Studija u ak. 2018.-19. g.

Studijski program u ak. 2018.-19. g.

Studijski program u ak. 2017.-18. g.

Studijski program u ak. 2016.-17. g.

Studijski program u ak. 2015.-16. g.

Studijski program u ak. 2007.-08. g.

Studijski program u ak. 2005.-06. g.

Study programme in 2005-06 academic year