Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Početna (POS-DR-GRAD)


Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo je studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstva i znanstvenog polja temeljnih tehničkih znanosti. 

 

Izvodi se u skladu s Dopusnicom izdanom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-07-0004) od 10. srpnja 2007. g. Studij se izvodi u sjedištu  visokog učilišta.

 

Trajanje i završetak studija

Studij u punom radnom vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga i uz obrazloženje može se produžiti do pet godina.  Studij s dijelom radnog vremena traje najviše do pet godina, a iz opravdanih razloga i uz obrazloženje može se produžiti do sedam godina.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Student završava studij nakon uspješne javne obrane doktorske disertacije. Doktorska disertacija je samostalan i izvorni rad pristupnika kojim se dokazuje samostalno znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koji sadrži znanstveni doprinos u znanstvenom području tehničkih znanosti, odnosno znanstvenom polju građevinarstvo. Izradom doktorske disertacije, u kojoj daje svoj izvorni znanstveni doprinos, dokazuje se kao znanstvenik u svom području istraživanja. 

Studij je trajno ulaganje koje osigurava stjecanje vrhunskog znanstvenog obrazovanja u znanstvenom polju građevinarstva temeljenog na znanstvenim istraživanjima putem svladavanja studijskog programa i sudjelovanja u organiziranim znanstvenoistraživačkim aktivnostima.

 

Uređenje studija

Studijski program provodi se putem obveznih i izbornih nastavnih te izvannastavnih aktivnosti. Putem obveznih nastavnih aktivnosti studenti poslijediplomkog studija podučavaju se znanstvenim stručnim i prenosivim vještinama poput: akademskog pisanja, izlaganja, načinima citiranja publikacija i oblikovanja znanstvenih radova. Izvannastavne aktivnosti predstavljaju studentov znanstvenoistraživački rad i znanstvene publikacije. 

Pri upisu pristupnik odabire jedan od sljedećih ponuđenih modula (usmjerenja):

 • Nosive konstrukcije
 • Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
 • Inženjerska mehanika
 • Hidrotehnika
 • Prometnice i geotehnika

 

Ishodi učenja studijskog programa

Ishodi učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih obveza, usmjerenja studija i ukupnoga studijskog programa usklađeni su sa standardima određenim u okviru projekta pod nazivom "Razvoj i priprema Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“ (broj ugovora: HR.3.1.15-0025),  čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. Više na: http://www.okvir-hko.com/.

 1. Prepoznati, definirati i formulirati istraživački problem;
 2. Kritički analizirati, vrednovati i sintetizirati nove i složene istraživačke ideje;
 3. Pokazati sustavno razumijevanje područja studija i visok stupanj znanja u području specijalnosti;
 4. Samostalno provesti znanstveno istraživanje;
 5. Samostalno konstruirati eksperimentalni model i mjerni instrument;
 6. Primijeniti specifična znanja za generiranje novih znanja i istraživačkih projekata;
 7. Publicirati znanstvene radove;
 8. Preuzeti odgovornost za provedbu istraživanja i društvenu korisnost rezultata istraživanja;
 9. Preuzeti najsloženije zadatke u svom radnom okruženju
 10. Primijeniti etička načela u istraživanju.

 

Bitni spisi i akti o Studiju:

Studijski program u ak. 2020.-2021. g.

Strateški program znanstvenog istraživanja

Strategic programme of scientific research

Studijski program u ak. 2018.-19. g.

Studijski program u ak. 2017.-18. g.

Studijski program u ak. 2016.-17. g.

Studijski program u ak. 2015.-16. g.

Studijski program u ak. 2007.-08. g.

Studijski program u ak. 2005.-06. g.

Study programme in 2005-06 academic year