Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Početna (POS-DR-GRAD)


Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo je studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo.

 

Studij je trajno ulaganje koje osigurava stjecanje vrhunskog znanstvenog obrazovanja u znanstvenom polju građevinarstva temeljenog na znanstvenim istraživanjima putem svladavanja studijskog programa i sudjelovanja u organiziranim znanstveno-istraživačkim aktivnostima.

   

Izradom doktorske disertacije, u kojoj daje svoj izvorni znanstveni doprinos, dokazuje se kao znanstvenik u svom području istraživanja. 

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo izvodi se u skladu s Dopusnicom izdanom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-07-0004) od 10. srpnja 2007. godine. Studij se izvodi u sjedištu  visokog učilišta.

 

Studij u punom radnom vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga i uz obrazloženje može se produžiti do pet godina.  Studij s dijelom radnog vremena traje najviše do pet godina, a iz opravdanih razloga i uz obrazloženje može se produžiti do sedam godina.

 

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. Student završava studij nakon uspješne javne obrane doktorske disertacije. Doktorska disertacija je samostalan i izvorni rad pristupnika kojim se dokazuje samostalno znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koji sadrži znanstveni doprinos u znanstvenom području tehničkih znanosti, odnosno znanstvenom polju građevinarstvo.

 

Razvoj stručnih i osobnih kompetencija u okviru studija i ishodi učenja studijskog programa

 

Studij dodatno čine nastavne i izvannastavne aktivnosti. Putem obvezne nastavne aktivnosti Metodologija znantsvenog istraživanja studenti poslijediplomkog studija podučavaju se prijenosnim vještinama: akademskog pisanja, izlaganja, načinima citiranja publikacija i oblikovanja znanstvenih radova. Izvannastavne aktivnosti predstavljaju studentov znanstveno-istraživački rad i znanstvene publikacije. Ishodi učenja studijskog programa:

 

 • Prepoznati, definirati i formulirati istraživački problem;
 • Kritički analizirati, vrednovati i sintetizirati nove i složene istraživačke ideje;
 • Pokazati sustavno razumijevanje područja studija i visok stupanj znanja u području specijalnosti;
 • Samostalno provesti znanstveno istraživanje;
 • Samostalno konstruirati eksperimentalni model i mjerni instrument;
 • Primijeniti specifična znanja za generiranje novih znanja i istraživačkih projekata;
 • Publicirati znanstvene radove;
 • Preuzeti odgovornost za provedbu istraživanja i društvenu korisnost rezultata istraživanja;
 • Preuzeti najsloženije zadatke u svom radnom okruženju
  Primijeniti etička načela u istraživanju .

 

Razvoj i primjena hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera

Ishodi učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih obveza, modula studija i ukupnoga studijskog programa usklađeni su sa standardima određenim u okviru projekta  čiji je nositelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek. Više na: http://www.okvir-hko.com/.

 

Pamflet poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo (klikni za *.pdf)

  

Bitni spisi i akti o Studiju:

Strateški program znanstvenog istraživanja

Strategic programme of scientific research

Izvedbeni plan Studija u ak. 2018.-19. g.

Studijski program u ak. 2018.-19. g.

Studijski program u ak. 2017.-18. g.

Studijski program u ak. 2016.-17. g.

Studijski program u ak. 2015.-16. g.

Studijski program u ak. 2007.-08. g.

Studijski program u ak. 2005.-06. g.

Study programme in 2005-06 academic year