Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Ispitivanje konstrukcija


ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA Oznaka: 2.05–208
Nositelj Prof. dr. sc. IVICA GULJAŠ, dipl. ing. građ. 
Asistent Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
 • Produbljivanje teorijskih i praktičnih znanja o ponašanju konstrukcija pod realnim djelovanjima opterećenja
 • Upoznavanje sa suvremenom mjernom opremom i metodama u području ispitivanja građevinskih konstrukcija
 • Upoznavanje s osnovama modeliranja konstrukcija
 • Upoznavanje postupaka za određivanje i promatranje globalnih i lokalnih parametara ponašanja konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Potrebne ulazne kompetencije:
 • poznavanje postupaka za određivanje sila u konstrukcijama,
 • poznavanje proračuna naprezanja i deformacija uslijed djelovanja uzdužnih i poprečnih sila, momenta torzije i momenta savijanja,
 • poznavanje osnovnih postupaka za analizu i dimenzioniranje konstrukcija (betonskih, metalnih, drvenih).

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon polaganja predmeta student će moći:
 • primijeniti opremu, postupke i metode kod ispitivanja konstrukcija, te postupke za dokazivanje sigurnosti konstrukcija,
 • analizirati ponašanje konstrukcijskih elemenata i nosivih sustava na temelju provedenih ispitivanja,
 • vrednovati ponašanja konstrukcija pri statičkom i dinamičkom djelovanju opterećenja, utjecajima okoline i reološkim promjenama u materijalu,
 • vrednovati stanje konstrukcija i konstruktivnih elemenata temeljenih na provedenim istraživanjima.

 

Sadržaj predmeta
Povijest i svrha ispitivanja, klasifikacija ispitivanja, mehaničke i geometrijske veličine koje se mjere pri ispitivanju konstrukcija, pribor za mjerenje mehaničkih i geometrijskih veličina, sklopovi mjernih instrumenata, analiza ravninskog stanja naprezanja mjerenjem istezanja, važnije metode analize stanja deformacija i naprezanja konstrukcija i njihovih elemenata, postupci provjere materijala i karakteristika ispitivane konstrukcije, ispitivanja bez razaranja, statičko ispitivanja konstrukcija, dinamičko ispitivanje, modeliranje konstrukcija, propisi o ispitivanju, primjeri. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave i vježbi, izrada kolokvija i seminarskog rada. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 1,0
Kontinuirana provjera znanja 2,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjuje se i vrednuje postignuti rezultat na kolokvijima, seminarskom/eksperimentalnom radu te ako je to potrebno, na završnom ispitu. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • V. Sigmund: Bilješke s predavanja, 2013.
 • D. Aničić: Ispitivanje konstrukcija, GFOS, Osijek, 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • A. Kiričenko i sur.: Mjerenje deformacija i analiza naprezanja konstrukcija, DIT-Zagreb, Zagreb, 1982.
 • Harris, H.G, Sabnis, G.M., Structural modeling and experimental techniques, 2nd edition, CRC Press, 1999.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
V. Sigmund, Bilješke s predavanja, 2013.  30  30
D. Aničić: Ispitivanje konstrukcija, GFOS, Osijek, 2002.  10  30 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave, dva kolokvija, laboratorijske vježbe, seminarski rad/praktični rad