Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Proračun nosivih konstrukcija (SPEC-DIPL)


PRORAČUN NOSIVIH KONSTRUKCIJA Oznaka: I-04
Nositelj Doc.dr.sc. IVAN RADIĆ, dipl.ing.građ.,
Prof.dr.sc. DAMIR VAREVAC
Asistent doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 10
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
 • stjecanje osnovnih znanja o podlogama za suvremene proračune građevinskih konstrukcija prema novoj europskoj regulativi – Eurokodu
 • ovladavanje znanjima i vještinama potrebnim za aktivno razumijevanje suvremenih metoda proračuna nosivih konstrukcija
 • osposobljenost za izradu jednostavnijih numeričkih modela za opisivanje ponašanja konstrukcija od čelika, betona i drva.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • definirati vrste djelovanja s obzirom na promjenu intenziteta u vremenu
 • nabrojati djelovanja sadržana u normi EN 1991
 • nabrojati i kategorizirati uporabna opterećenja zgrada
 • razlikovati reprezentativne vrijednosti djelovanja
 • poznavati i razlikovati vrijednosti parcijalnih faktora za djelovanja i otpornosti
 • pravilno definirati kombinacije djelovanja prema normi EN 1990
 • nabrojati i razlikovati vrste konstrukcijskih elemenata
 • definirati požarnu otpornost i klase požarne otpornosti
 • odrediti unutarnje sile i progibe nosača korištenjem parcijalnih diferencijalnih jednadžbi

 

Sadržaj predmeta
Metode proračuna konstrukcija. Osnove semiprobabilističkog dokaza pouzdanosti konstrukcija. O proračunu konstrukcija prema Eurokodu. Modeliranje djelovanja na konstrukcije – reprezentativne vrijednosti i pravila kombiniranja. O numeričkom modeliranju konstrukcija. Metoda konačnih elemenata. Osiguranje prostorne stabilnosti konstrukcija – specifičnosti modeliranja jednostavnijih konstrukcija (hala i sl.) od čelika, drva i betona. Modeliranje rubnih uvjeta i opterećenja. Dimenzioniranje konstrukcija računalom.

 

Vrste izvođenja nastave
x predavanja
x seminari i radionice
x vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te uspješno izrađen, obranjen i predan semestarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Pismeni ispit 2,0 
Usmeni ispit 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

 • putem kolokvija: predviđena su dva kolokvija koja ravnomjerno obuhvaćaju planirano gradivo a sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela; rezultatima kolokvija pribraja se ocjena semestarskog rada (nužni uvjet) te je ukupni broj bodova koji se može skupiti 100; uvjet za izlazak na naredni kolokvij je uspješno položen prethodni kolokvij
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 6 pitanja i praktičnog dijela s 2 zadatka. pismeni dio ispita piše se 120 minuta. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita.

 

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 •  Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku , GF Osijek, 2008

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Eurocode 0 - Basis of structural design
 • Brnić, J. ; Čanađija, M.: Analiza deformabilnih tijela metodom konačnih elemenata, Fintrade&tours, Rijeka,2009
 • Jure Radić i suradnici: Betonske konstrukcije – priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2006.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku , GF Osijek, 2008 20  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija prisustva na predavanjima i vježbama, ocjena seminarskog rada, ocjena kolokvija, pismenog i usmenog ispita