NATJEČAJ za izbor i prijem


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem

 

1. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo

2. tri suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 43., 92. stavkom 2. i člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člancima 186. i 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člancima 111. i 118. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst i člancima 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Pristupnici Natječaju uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih je jedan original) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrasci su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci-za-prijave-na-natjecaj).

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

 

Svi pristupnici Natječaja, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (http://www.gfos.unios.hr/). Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, odluka o izboru kandidata) bit će objavljene na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (http://www.gfos.unios.hr/). Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statut Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/ reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su objavljeni na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/fakultet/akti-fakulteta).

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – točka __ natječaja“.

Pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci).

Natječaj objavljen: 02.10.2019.