Fakultet

Akti Fakulteta


ODLUKE


ORGNIGRAM


Dokumenti na nacionalnoj razini:

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.)

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14. , 94/18. i 96/18.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.) i Dodatak I. Temeljnom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 127/22.)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje („Narodne novine“ br. 9/19., 9/19, 122/19., 52/20.)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja („Narodne novine“ br. 128/17.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“ br. 18/09., 82/12., 32/13., 34/16. i 56/22.)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/2005)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/2012)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 120/2021)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 106/2006) i („Narodne novine“ br. 122/2017)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 120/2021)

Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora („Narodne novine“ br. 24/2021)

Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja („Narodne novine“ br. 128/17.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja („Narodne novine“ br. 111/22.)


Dokumenti na razini Sveučilišta

Pravilnik o provedbi postupka izbora-reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst

statut-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-ozujak-2023.pdf

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Etički kodeks - Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete

Pravilnik o Erasmus programu međunarodne mobilnosti - pročišćeni tekst

Pravilnik o financijskom poslovanju - pročišćeni-tekst

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o sprječavanju nepotizma

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučiliša Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o sukobima interesa i obveza

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata poslijedoktoranada i mentora


 

Dokumenti na razini Fakulteta

Odluka o djelokrugu rada te imenovanju članova Odbora za nastavu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Odluka o djelokrugu rada te imenovanju članova Odbora za znanost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti GrAFOS za 2023.g.

Statut Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 2023

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave - Srpanj 2023

Procedura zaprimanja računa njihove provjere i pravovremenog plaćanja - F

Procedura stvaranja ugovornih obveza - F

Naputak za postupanje prilikom nabave roba radova i usluga - F

Pravilnik o uredskom poslovanju

Strategija razvoja Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 2023-2027

Development strategy of The Faculty of civil engineering and architecture Osijek 2023 - 2027

Pravilnik o popisu imovine i obveza i postupanju s imovinom

Pravilnik o radu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta - Osijek - Siječanj - 2022

Odluka o poticanju znanstvene izvrsnosti

Pravilnik o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti - pročišćeni tekst s prilozima - 2021

Pravilnik o korištenju službenog vozila

Pravilnik o postupku unutarneg prijavaljivnja nepravilnositi - lipanj 2022

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Procedura blagajničkog poslovanja

Izdavanje i obračun putnih naloga

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - GRAFOS - 2019

Pravilnik o kvaliteti - 2019

Odluka naknada za provjeru diploma

Procedura za informacijsko održavanje LDAP imenika

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju uvjeta upisa na Preddiplomski sveučilišni studij

Odluka o utvrđivanju uvjeta za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Gradevinarstvo i Arhitektura i urbanizam - Procisceni tekst

Odluka o usvajanju izvedbenih planova studija za akademsku 2018-2019 godinu

Odluka o razrješenju i imenovanju službenice za informiranje 2021

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o izmjenama i dopunama statuta gfo ožujak 2018 

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima - pročišćeni tekst

          Prilozi uz pravilnik - objedinjeno

          Obrasci - Diplomski  studij

          Obrasci - Preddiplomski studij

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u nastavno zvanje Predavaca i nastavno radno mjesto Predavaca iz znanstvenog područja tehnickih znanosti znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

Pravilnik o nastavnim i stručnim bazama

Pravilnik o obveznoj stručnoj praksi studenata