Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2019. - 2020.

Datum objave: 11.05.2018.

 

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.

Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Podupiru se znanstvenici, visokoškolski nastavnici i mladi znanstvenici (prvostupnici, doktorandi).

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska strana, a koje njemačka.

Osnovno financiranje projekta (troškovi osoblja i opreme) treba biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (prvostupnika, doktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike iznosi mjesec dana po boravku, a za prvostupnike i doktorande 50 dana po boravku.

Rok za prijavu projekta 29. lipnja 2018. godine

 

Više na poveznici

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-razmjenu-sudionika-u-projektima-izmedu-republike-hrvatske-savezne-republike-njemacke-0

 

Opširnije

Otvoren natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"

Datum objave: 04.05.2018.

Cilj je natječaja "Partnerstvo u istraživanjima" potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javna ustanova) i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. (u daljnjem tekstu: partnerska organizacija).
Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
 • Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
 • Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
 • Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
 • Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.
 

Rokovi za prijavu: 2. srpnja i  3. prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn
Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).
 
Više na poveznici:
 
Opširnije

Objavljen novi natječaj Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Datum objave: 03.05.2018.

 

 • Svrha (cilj) poziva 

Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

 

 • Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

 

 • Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

 

 • Predviđeni intenzitet potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju prijaviteljima (znanstvenim organizacijama) ne predstavljaju državnu potporu.

Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima. One trebaju činiti najmanje 15% od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja. Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85%.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

Intenziteti potpore za poduzetnike (partnere na projektima) prikazani su u tablicama

 

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

  Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Industrijsko istraživanje 70%

 

70+15=85, ali je max 80%

60%

 

60+15=max 75%

50%

 

50+15=max 65%

Eksperimentalni razvoj 45%

 

45+15=max 60%

35%

 

35+15=max50%

25%

 

25+15=max 40%

Inovacije za MSP-ove

  Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Inovacije za MSP-ove 50% 50% Nije prihvatljivo
 • Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

 

 • Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
2. Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.)
4. Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
5. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
6.

 

 

Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
7. Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
8. Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
9. Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta
10. Revizija projekta – obavezna aktivnost

 

 • Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

 

 • Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 60 kalendarskih dana od dana objave Poziva na središnjoj internetskoj stranici strukturnih fondova i javnom portalu sustava eFondovi, tj od 3. svibnja 2018. do 2. srpnja 2018. godine.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

 

Više na poveznici:

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/

 

Opširnije

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Datum objave: 26.04.2018.

Objavljen je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u sklopu postupka izravne dodjele za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“.

Nositelj projekta je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) koji će u suradnji sa šest partnerskih institucija tijekom tri godine provedbe ovog projekta izgraditi računalni i podatkovni oblak koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture.

Nova e-infrastruktura će pridonijeti povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Vrijednost postupka dodjele je 196.802.600,00 HRK, a projekt će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' uz nacionalno sufinanciranje.

Ovaj Poziv je objavljen na središnjoj stranici ESI fondova, na poveznici.

 

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-srpske suradnje

Datum objave: 26.04.2018.

 

Objavljen je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine

Uvjeti prijave

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje međusobnih posjeta znanstvenika (troškovi putovanja i boravaka) u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 • biomedicina
 • hrana, poljoprivreda i biotehnologija
 • zaštita okoliša
 • izgradnja informacijskog društva
 • obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
 • novi materijali
 • društvene i humanističke znanosti.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz sredstava EU-a.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske, a prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači uzevši u obzir mogućnosti njihova uključivanja u europske programe za znanost, projekti čiji voditelji nisu sudjelovali u prethodnim natječajima te oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Sufinanciranje projekata

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i srpska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu. Troškove putovanja i zdravstvenog osiguranja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica.

Planirani iznos namijenjen za sufinanciranja putovanja i boravaka suradnika na projektu je 1.500,00 eura za jednu godinu projekta, odnosno 3.000,00 eura za obje godine.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Mješovito povjerenstvo za znanstveno-tehnološku suradnju do kraja 2018. godine.

Zajednički prihvaćeni projekti temeljit će se na rezultatima evaluacije u svakoj državi koja će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

 1. relevantnost programa financiranja
 2. stimuliranje novih bilateralnih projekata
 3. multilateralno umrežavanje i povezivanje
 4. kvaliteta i originalnost istraživačkog pristupa
 5. kvalifikacija voditelja projekta
 6. potpora mladim istraživačima
 7. zajednički interes.

Nakon što svaki partner u zajedničkom projektu podnese prijedlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj državi provest će se interna procedura evaluacije.

Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a srpski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekti koji nisu prijavljeni u propisanome roku neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu
 • životopise svih hrvatskih i svih srpskih sudionika na projektu u Europass formatu
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i srpskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Srbiji
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na adresu: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan ovjeren primjerak do 20. lipnja 2018. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

Kontakt u Srbiji:

Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
Faks: +381 11 36 16 529

e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

 

Više na:

 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-srpske-suradnje

Opširnije

Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2018.

Datum objave: 17.04.2018.

 

 

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2018. godini izdvojeno je 273 milijuna eura.

Novim radnim programom, iskusni istraživači imaju dodatne mogućnosti u okviru Individualne stipendije:

 • u okviru Career restart panela trajanje projekta produženo je na 36 mjeseci, odnosno na 3 godine;
 • u cilju boljeg transfera znanja, tijekom provođenja Globalne stipendije istraživačima je omogućeno da prije odlazne faze provedu minimalno tri mjeseca u organizaciji domaćinu u EU/AC putem koje prijavljuju stipendiju;
 • istraživači imaju mogućnost za provođenje Individualne stipendije u ekvivalentu pola radnog vremena (part-time). Cilj ove inicijative je mogućnost provođenja dodatnih aktivnosti istraživača tijekom provedbe projekta (poput poduzetničkih aktivnosti, predavanja na fakultetu, sudjelovanja na dodatnim usavršavanjima itd.);
 • projektne prijave iz MSCA IF natječaja u 2019. godini, u kojima je organizacija domaćin smještena u Widening zemljama, a koje nisu financirane putem MSCA IF budžeta, automatski će biti prebačene u panel Widening stipendija.

 

Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.

Opširnije

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini

Datum objave: 05.04.2018.

 

 

 

Objavljen je JAVNI POZIV za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini.

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Više na poveznici:

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova-1

 

Opširnije

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini

Datum objave: 05.04.2018.

 

 

 

Objavljen je JAVNI POZIV za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini.

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvoga stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 •  znanstveni časopis,
 •  časopis za popularizaciju znanosti.

Znanstveni su časopisi oni u kojima najmanje 60% ukupnoga opsega čini znanstveni dio. U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni članci i nova građa (u znanstvenom području humanističkih znanosti). Znanstveni članci mogu se kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi. Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni članci, recenzije, ocjene, prikazi, urednički uvodnici i sl.

Rok za prijavu: 4. svibnja 2018.

Više na poveznici:

 

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-znanstvenim-casopisima-casopisima-za-popularizaciju-znanosti-u-1

 

Opširnije

Najava o otvaranju natječaja "Partnerstvo u istraživanjima"

Datum objave: 04.04.2018.

 
Tijekom travnja raspisati će se natječaj "Partnerstvo u istraživanjima" s ciljem potpore partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javna ustanova) i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. (u daljnjem tekstu: partnerska organizacija).
Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
 • Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
 • Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
 • Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
 • Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: travanj, 2018.
Očekivani rokovi za prijavu: početkom srpnja i prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn
Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).
 
Kontakt
Upiti vezani uz natječaje zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: partner@hrzz.hr.
Opširnije

Objavljen Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Datum objave: 04.04.2018.

Upravljačko tijelo je objavilo Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

 

Prijave se podnose putem elektroničkog sustava eMS.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 05. srpnja 2018. u 12,00 sati.

 

Poziv je otvoren za sve prioritetne osi i specifične ciljeve.

 

Paket dokumenata za prijavu kao i dodatni dokumenti koji mogu pomoći prijaviteljima, a koje je pripremilo Zajedničko tajništvo i Upravljačko tijelo dostupni su na mrežnoj stranici

Programa: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/.

 

Pitanja i odgovori

Pitanja o Drugom pozivu mogu se poslati na engleskom jeziku putem elektroničke pošte najkasnije 10 dana prije roka za prijavu projektnih prijedloga, s jasnom naznakom reference Poziva na slijedeću adresu elektroničke pošte: js@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu.

Konačnu odluku o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i troškova donijeti će Zajedničko upravljački odbor tijekom procesa ocjene projektnih prijedloga, stoga prethodno mišljenje o prihvatljivosti neće biti dostavljeno u Pitanjima i odgovorima.

 

Informativne radionice će biti organizirana i otvorene za sve potencijalne prijavitelje iz obje partnerske zemlje. Prezentacije će biti na nacionalnim jezicima. Savjetujemo da se potencijalni prijavitelji registriraju za pojedine radionice na lokacijama koje im odgovaraju. Zbog ograničenog broja mjesta, najviše 2 osobe po instituciji će moći prisustvovati na jednoj radionici.

Raspored radionica: 

Datum Mjesto Poveznica za registraciju
 

 

18 travanj 2018

Subotica Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia, Information session in Subotica, 18 April 2018
 

 

19 travanj 2018

Sremska Mitrovica Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Information session in Sremska Mitrovica, 19 April 2018
 

 

25 travanj 2018

Ilok Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 in Ilok, 25 April 2018
 

 

26 travanj 2018

Našice Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Information session in Našice, 26 April 2018

 

 

 

Opširnije

Otvoren natječaj "Tenure Track Pilot program"

Datum objave: 03.04.2018.Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.
Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama.
 
Financirat će se 4-5 neovisnih istraživačkih grupa.
 
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2018.
Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. (13:00, CET).

Predregistracija: Predregistracija je obavezna.
Prije prijave na natječaj potrebno je napraviti predregistraciju. Rok za predregistraciju je 20. svibnja 2018. godine, 13:00 (CET).

Istraživačka područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti te interdisciplinarni prijedlozi
Glavni istraživači: znanstvenik bilo kojeg državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere
Najveći iznos po projektu: 900.000 CHF do 1.100.000 CHF ili od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2019. godine
Jezik: Svi dokumenti dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja dostavljaju se isključivo na engleskom jeziku na e-mail adresu: ttp@hrzz.hr
 
VIše na poveznici: 
 
 
Opširnije