Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Urbanističko-arhitektonski studio – završni rad (PSS-ARH)


Urbanističko-arhitektonski studio – završni rad OZNAKA
Nositelji

Izv.prof.dr.sc. Željko Koški

Izv.prof.dr.sc Sanja Lončar-Vicković

izv.prof.dr.sc. Dina Stober

Asistenti MARIJA KRAJNOVIĆ, mag.ing,arch.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 150 + 0
ECTS 12,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je da student kroz kompleksni urbanistički i arhitektonski zadatak izradi rješenje poslovne zgrade u urbanoj cjelini te da u urbanom kontekstu upotrijebi projektantska i tehnička znanja. U prvom dijelu izvođenja predmeta za više poslovnih zgrada izrađuje se dio Detaljnog plana uređenja, a u drugom dijelu predmeta se sukladno Detaljnom planu uređenja, odnosno primjenjujući urbanističke parametre iz Detaljnog plana (način i uvjeti gradnje), projektira poslovna zgrada. Tijekom Studija se ostvaruje suradnja urbanističkih, projektantskih, teorijskih i konstruktivnih područja, a integrirani studijski rad – završni rad treba rezultirati primjenom stručnih znanja te snalaženjem u interdisciplinarnom, regulativnom i poticano kreativnom okruženju i komunikaciji.

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušani predmeti urbanističke, projektantske i konstrukcijske grupe

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Pravilno metodološki postaviti zadani urbanistički i arhitektonski zadatak.
 • Izraditi i kritički interpretirati Detaljni plan uređenja te uvjete i način gradnje.
 • U skladu sa suvremenim arhitektonskim kriterijima u projektu poslovne zgrade kreativno odgovoriti na zadani urbanistički kontekst iz Detaljnog plana i arhitektonski program zadatka.
 • Primjeniti suvremena konstruktivna i tehnička rješenja u skladu s projektantskim zadatkom.

 

Sadržaj predmeta
Sadržaj Studija je izrada dijela Detaljnog plana uređenja poslovne zone te unutar njega projekta poslovne zgrade (poslovno-uredske ili poslovno-trgovačke zgrade). Studio zajednički izvode urbanistička, projektantska i konstruktivna grupa predmeta jer se radi o primjeni kumulativnih urbanističkih, projektantskih i konstrukterskih znanja. Suradnjom nositelja kolegija s urbanističkih, projektantskih, teorijskih i konstruktivnih područja studijski rad – završni rad treba rezultirati pokazanim znanjima iz urbanističke analize, interpretacije zadanih urbanističkih postavki te arhitektonskim i tehničkim rješenjem projektnog zadatka. Urbanistički dio zadatka podrazumijeva izradu rješenja manje urbane cjeline (nivo Detaljnog plana) namijenjene zgradama poslovne namjene. Projektantska komponenta razvija projekt jedne poslovne zgrade iz obuhvata Detaljnog plana i predviđenog projektnog programa za poslovnu zgradu koja svojim oblikovnim i tehničkim rješenjima treba zadovoljiti suvremene arhitektonske kriterije. Studio omogućava konkretnu integraciju urbanističkih, arhitektonskih i tehničkih znanja kroz razvoj kompleksnog (urbanističkog, arhitektonskog, konstruktivnog, tehničkog)i zadatka.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu. Pohađanje terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 5,0
Istraživanje 2,0
Praktični rad 5,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje tijekom nastave:

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Frampton, K., Moderna arhitektura - kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992.
 • Hauptman D., Cities in Transition, 010 Publishers, Roterdam, ISBN 90-6450-415-6, 2001.
 • Nan, E., Postmoderni urbanizam, Orion art, Bakar, Bor, ISBN 96-83305-05-8, 2002.
 • Vresk, M., Grad i urbanizacija, Školska knjiga, Zagreb, ISBN 953-0-30865-5, 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Becker, F., Steele, F.; Workplace by design, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
 • Becker, F.; The total workplace-facilities management and the elastic organization, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.
 • Architecture for the retail trade - Department stores, Shopping Centers, Arcades, History and Current Tendencies, with a Work Report of RKW Architects, with a contributions by Wolfgang Hocquel et al., Birkhaeuser, Basel, 1996.
 • Coleman, P., Shopping Environments, Evolution, Planning and Design, Elsevier - Architectural Press, 2006.
 • Van Uffelen, C., Offices, Braun publishing AG, 2010, ISBN 13

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Frampton, K., Moderna arhitektura - kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992. - 30
Hauptman D., Cities in Transition, 010 Publishers, Roterdam, ISBN 90-6450-415-6, 2001. - 30
Nan, E., Postmoderni urbanizam, Orion art, Bakar, Bor, ISBN 96-83305-05-8, 2002. - 30
Vresk, M., Grad i urbanizacija, Školska knjiga, Zagreb, ISBN 953-0-30865-5, 2002. - 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Evidencija pohađanja nastave.

Kontinuirano praćenje rada i napredovanja studenta tijekom semestra.

Izlaganje Završnog rada pred kolegama i nastavnicima.

Sposobnost samostalnog i timskog rada.

Samoevaluacija i studentska anketa.