Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 17-18


 

 

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (”Županijski glasnik” broj 2/09.), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

 

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije” te na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr.

Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 1. UČENIKE KOJI SU UPISANI U TROGODIŠNJE PROGRAME SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE S LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA,

 2. STUDENTE KOJI SU UPISANI U PRVU I DRUGU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NA VISOKOM UČILIŠTU ODNOSNO ČETVRTU I VIŠU GODINU INTEGRIRANOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA ZA STUDIJSKE PROGRAME S LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA.

Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana objave.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

 

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici od prvog do trećeg razreda srednje strukovne škole i studenti prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija odnosno od četvrte i viših godina integriranog sveučilišnog studija ukoliko se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE,

 • KOJI IMAJU STATUS REDOVITOG UČENIKA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ILI STUDENTA SVEUČILIŠNOG STUDIJA DRUGE RAZINE STUDIJA,

 • KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE KONTINUIRANO NAJMANJE 5 GODINA,

 • KOJI NEMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITOROM.

 

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 1. OPĆI USPJEH UČENIKA IZ SVIH PREDMETA U PRETHODNE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA, A ZA STUDENTE OPĆI USPJEH IZ SVIH PREDMETA ZA PRETHODNE DVIJE GODINE STUDIJA,
 2. SOCIJALNI STATUS UČENIKA I STUDENTA.

 

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU,

 

POTVRDU O UPISU U ODREĐENI RAZRED SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ODNOSNO NA ODREĐENU GODINU DRUGE RAZINE STUDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI ZA KOJU SE KANDIDAT NATJEČE,

 

POTVRDU NADLEŽNOG TIJELA O PREBIVALIŠTU,

 

PISANU IZJAVU PUNOLJETNOG KANDIDATA, ODNOSNO RODITELJA/STARATELJA MALODOBNOG UČENIKA, DA KANDIDAT NEMA ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA,

 

PRESLIKU SVJEDODŽBI POSLJEDNJE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA, ODNOSNO OVJERENI PRIJEPIS OCJENA PRETHODNIH DVIJU GODINA STUDIJA,

 

POTVRDU POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA OSTVARENOG ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 

POTVRDU SREDNJE ŠKOLE O REDOVITOM OBRAZOVANJU KANDIDATA ODNOSNO POTVRDU SREDNJE ŠKOLE ILI VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM OBRAZOVANJU ČLANA OBITELJI IZVAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

 

POTVRDU USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI RODITELJA/STARATELJA,

 

IZJAVU O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 

PRESLIKU PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA RODITELJA, ODNOSNO IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UMRLOG RODITELJA, UKOLIKO KANDIDATA UZDRŽAVA SAMOHRANI RODITELJ, TE IZJAVA SAMOHRANOG RODITELJA DA NE ŽIVI U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI,

 

PRESLIKU IZVATKA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH UKOLIKO JE DIJETE BEZ OBA RODITELJA,

 

POTVRDU DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA POGINULI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ STOPOSTOTNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

 

POTVRDU DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

 

ŽIVOTOPIS.

 

 1. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljena 21 stipendija učenicima i 33 stipendije studentima za 2017./18. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • ZA UČENIKE 450,00 KUNA MJESEČNO

 • ZA STUDENTE 1.000,00 KUNA MJESEČNO.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 • ZIDAR – 2

 • VOZAČ MOTORNOG VOZILA – 1

 • STOLAR – 2

 • BRAVAR/MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM – 2

 • STROJOBRAVAR – 2

 • LIMAR – 2

 • TESAR – 1

 • MESAR – 1

 • KERAMIČAR – 2

STEM zanimanja i zanimanja budućnosti za učenike:

 • CNC OPERATER – 3

 • ELEKTRONIČAR – 3

Ukupno: – 21

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

a) u području tehničkih znanosti:

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU ARHITEKTURE – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU GEODEZIJE – 2

b) u području društvenih znanosti:

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU SOCIJALNOG RADA – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU LOGOPEDIJE – 1

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU SOCIJALNE PEDAGOGIJE – 1

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – 1

c) u interdisciplinarnom području znanosti:

– magistar/specijalist struke u području geografije – 2

d) u području biomedicinskih znanosti:

   • DOKTOR MEDICINE – 6

   • DOKTOR DENTALNE MEDICINE – 4

   • DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE – 2

e) u području STEM zanimanja i zanimanja budućnosti:

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU STROJARSTVA – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU RAČUNARSTVA – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU ELEKTROTEHNIKE – 4

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU GRAFIČKE TEHNOLOGIJE – 2

Ukupno: – 33

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarno zanimanje

31000 Osijek, Županijska 4/II

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja».

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Županije, odnosno dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

Natječaj je otvoren od 11. rujna do 11. listopada 2017. godine.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.