Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu


 

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata (”Županijski glasnik” broj 2/09.) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije”, na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr .

Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike od trećeg razreda srednje škole, a studente od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u trajanju od 10 mjeseci.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

 

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola počevši od trećeg razreda srednje škole, a studenti od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 

 • KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE,

 • KOJI IMAJU STATUS REDOVITOG UČENIKA ILI STUDENTA,

 • KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE KONTINUIRANO NAJMANJE 5 GODINA,

 • KOJI NEMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA.

 

 

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

 1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 

 • OPĆI USPJEH IZ SVIH PREDMETA ZA SVAKU OD PRETHODNIH DVIJU GODINA OBRAZOVANJA,

 • ZAVRŠAVANJE SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U VREMENU KRAĆEM OD PROPISANOG,

 • POHAĐANJE DRUGE REDOVITE SREDNJE ŠKOLE (GLAZBENE, PLESNE I DR.) UZ REDOVITU SREDNJU ŠKOLU,

 • SUDJELOVANJE I USPJEH NA NATJECANJIMA, SMOTRAMA I IZLOŽBAMA INOVACIJA U PRETHODNE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA,

 • OSVOJENE NAGRADE,

 • SOCIJALNI STATUS.

 

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

 

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 

 • OPĆI USPJEH IZ SVIH PREDMETA ZA SVAKU OD PRETHODNIH DVIJU GODINA OBRAZOVANJA,

 • OBJAVLJENI RADOVI,

 • IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA,

 • SUDJELOVANJE I USPJEH NA NATJECANJIMA I IZLOŽBAMA INOVACIJA,

 • OSVOJENE NAGRADE,

 • SOCIJALNI STATUS.

 

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

 

 1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

 

  1. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU,

  2. POTVRDA O UPISU U ŠKOLU U ŠKOLSKU GODINU ZA KOJU SE KANDIDAT NATJEČE,

  3. POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA O PREBIVALIŠTU,

  4. PISANA IZJAVA PUNOLJETNOG UČENIKA, ODNOSNO RODITELJA/STARATELJA MALODOBNOG UČENIKA, DA UČENIK NEMA ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA,

  5. PRESLIKA SVJEDODŽBI ZAVRŠENIH RAZREDA U PRETHODNE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA,

  6. POTVRDA ŠKOLE O ZAVRŠENOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U VREMENU KRAĆEM OD PROPISANOG,

  7. POTVRDA O UPISU U DRUGU ŠKOLU ( GLAZBENU, PLESNU I DR.) UZ REDOVITU SREDNJU ŠKOLU,

  8. DIPLOMA ILI DRUGA SLUŽBENA POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA SMOTRE ILI NATJECANJA O SUDJELOVANJU I USPJEHU NA SMOTRAMA, NATJECANJIMA I IZLOŽBAMA INOVACIJA,

  9. UVJERENJE O DODIJELJENOJ NAGRADI,

  10. POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA OSTVARENOG ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

  11. POTVRDA SREDNJE ŠKOLE O REDOVITOM ŠKOLOVANJU KANDIDATA, ODNOSNO POTVRDA SREDNJE ŠKOLE ILI VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM ŠKOLOVANJU POJEDINOG ČLANA OBITELJI, IZVAN PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

  12. POTVRDA USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI RODITELJA/STARATELJA KOJI SE VODI U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA,

  13. IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

  14. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA RODITELJA, ODNOSNO IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UMRLOG RODITELJA, UKOLIKO KANDIDATA UZDRŽAVA SAMOHRANI RODITELJ, TE IZJAVA SAMOHRANOG RODITELJA DA NE ŽIVI U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI,

  15. PRESLIKA IZVATKA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH UKOLIKO JE DIJETE BEZ OBA RODITELJA,

  16. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA POGINULI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ STOPOSTOTNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

  17. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ INVALIDNOSTI RODITELJA/STARATELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,

  18. ŽIVOTOPIS.

 

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 

 1. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU,

 2. POTVRDA O UPISU NA ODREĐENI STUDIJSKI PROGRAM U AKADEMSKU GODINU ZA KOJU SE STUDENT NATJEČE,

 3. POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA O PREBIVALIŠTU,

 4. PISANA IZJAVA STUDENTA DA NEMA ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA,

 5. OVJERENI PRIJEPIS OCJENA ZA PRETHODNE DVIJE GODINE STUDIJA,

 6. PRESLIKA NASLOVNICE ČASOPISA, ZBORNIKA RADOVA ILI ZBORNIKA SAŽETAKA TE PRESLIKA POČETNE STRANICE RADA,

 7. DOKAZ O SUDJELOVANJU NA ZNANSTVENOM SKUPU TE IZVADAK IZ ZBORNIKA RADOVA SA SKUPA ILI IZVADAK IZ ZBORNIKA SAŽETAKA,

 8. DIPLOMA ILI DRUGA SLUŽBENA POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA NATJECANJA ILI IZLOŽBE INOVACIJA,

 9. UVJERENJE O DODIJELJENOJ NAGRADI,

 10. POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA OSTVARENOG ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 11. POTVRDA VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM OBRAZOVANJU KANDIDATA, ODNOSNO POTVRDA SREDNJE ŠKOLE ILI VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM OBRAZOVANJU ZA SVAKOG ČLANA OBITELJI IZVAN PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

 12. POTVRDA USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI RODITELJA/STARATELJA KOJI SE VODI U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA,

 13. IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 14. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA RODITELJA, ODNOSNO IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UMRLOG RODITELJA, UKOLIKO KANDIDATA UZDRŽAVA SAMOHRANI RODITELJ, TE IZJAVA SAMOHRANOG RODITELJA DA NE ŽIVI U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI,

 15. PRESLIKA IZVATKA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH UKOLIKO JE DIJETE BEZ OBA RODITELJA,

 16. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA POGINULI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ STOPOSTOTNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

 17. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ INVALIDNOSTI RODITELJA/STARATELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,

 18. ŽIVOTOPIS.

 

 1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

 

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 65 stipendija učenicima i 30 stipendija studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • ZA UČENIKE 450,00 KUNA MJESEČNO

 • ZA STUDENTE 1.000,00 KUNA MJESEČNO.

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

 

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu za

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Osijek, Županijska 4/II

 

s naznakom ”Natječaj za stipendije”. Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Županije, odnosno koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

 

Natječaj je otvoren od 11. rujna do 11. listopada 2017. godine.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.