Obrana teme doktorske disertacije


 

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, KLASA: 003-06//21-02/74 URBROJ: 2158-77-17-21-01 od 15. srpnja 2021. godine, određena je javna obrana teme doktorske disertacije Sanje Lukić, mag. ing. aedif. pod naslovom:

 

„OTPORNOST STUPOVA NADVOŽNJAKA NA DJELOVANJE EKSPLOZIJE"

 

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Sanje Lukić, mag. ing. aedif. održat će se 23. srpnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici broi II.52 Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3.

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o provjeri ispunjenosti uvjeta za prihvacanje teme doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za prihvaćanje teme

 

Obavijest o javnoj obrani teme