Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Upravljanje projektima i optimizacija planova (SPEC-DIPL)


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I OPTIMIZACIJA PLANOVAOznaka: I-05
Nositelj mr.sc. DRŽISLAV VIDAKOVIĆ, v.pred.
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
Ostvarenje definiranih kompetencija (upoznavanje sadržaja procesa građevinskih projekta do završetka realizacije, osnova upravljanja i optimizacije vremensko-troškovnih planova realizacije) od strane studenata koji pohađaju i polože predmet.

 

Uvjeti za upis predmeta
 nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati faze i sadržaj životnog ciklusa građevinskih projekata, te njihove sudionike, resurse i ciljeve.
 • Detektirati negativne utjecaje na realizaciju građevinskih projekata.
 • Poznavati načine ugovoranja za potrebe građevinskih pojekata.
 • Stohastički i determinističli planirati trajanje i resurse za aktivnosti od kojih se sastoje građevinski projekati.
 • Izračunati vjerojatnosti u mrežnim planovima s probabilističkim podacima trajanja.
 • Definirati međusobnu ovisnost utjecaja na ciljeve projekta za konkretne projekte (primjere).
 • Izraditi mrežni plan s optimiziranim rješenjem (troškovi-rok i raspored resursa u vremenu).
 • Izraditi (na osnovu mrežnog plana) planove za praćenje realizacije (planove radne snage, strojeva i financijskih sredstava).
 • Donositi odluke o uzboru između više varijanti na temelju više kriterija (koji se ne mogu svesti na isti nazivnik).

 

Sadržaj predmeta
Karakteristike, resursi i ciljevi građevinskih projekata (odnos troškova, vremena realizacije, rizika i kvalitete); Životni vijek i razvoj građevinskih projekata: Uloga voditelja projekta, Studije izvodljivosti, Dokumentacija projekta (u skladu s EU). Natječaj i Ugovaranje (Standardni članci ugovora, Način ugovaranja, Vrste koncesija), Detekcija negativnih utjecaja na realizaciju; Baze podataka (kreiranje internih). Planiranje realizacije građevinskih projekata (sa svim resursima); Planiranje i princip analiza –sinteza;. Vjerojatnost ostvarenja planiranog roka (prosječna realizacija planiranih ciljeva u našoj i inozemnoj praksi, ugradba rizika u planove, izračun vjerojatnosti u mrežama s probabilističkim podacima trajanja); Praktični problemi kod planiranja građevinskih projekata. Optimizacija vremenskih planova (matematičko programiranje i heuristički pristup); Smjernice za prevazilaženje uobičajenih problema (pojednostavljenja). Praćenje i bilježenje realizacije (angažiranog, utrošenog, ostvarenog i uvjeta rada); Metoda kritičnog lanca (CCPM); Uvjeti za promjenu plana i izmjenu ciljeva projekta („Princip semafora“). Sustavni pristup sagledavanja i rješavanja projektnih problema; Pouzdanost proizvodnih sustava. Poslovno planiranje (prognoziranje, strategija poduzeća, rokovi planiranja, kratkoročni ciljevi), odlučivanje i koordinacija. Psihološki profil menadžera i spoznaje s područja psihologije rada vezane za radnu snagu (naglasak na specifičnosti u građevinarstvu). Upravljanje ljudskim resursima. Timski rad.

 

Vrste izvođenja nastave
x predavanja
  seminari i radionice
x vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (minimalno 70%) i predaja programa za potpis, a za polaganje ispita prema oglašenim uvjetima (pismeni ispit + usmeni ispit).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz pohađanje i pristup na nastavi i kroz ispit (pismeni zadatak kod kuće i usmeni).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radujković, M. i suradnici: Planiranje i kotrola projekata, Zagreb, 2012.
 • Nonveiler, S.: Metode mrežnog planiranja i njihova primjena u rukovođenju građenjem, Zagreb, 1982.
 • Izetbegović, J.; Žerjav, V.: Organizacija građevinske proizvodnje, Zagreb 2009.
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.
 • Vidaković, D.: Nastavni materijali na web stranicama uz predmet

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Bradenberger, J.; Konrad, R.: Tehnika mrežnog planiranja, Zagreb, 1970.
 • Elmaghraby, S. E.: Activity Networks: Project Planning and Control by Network Models, N. Carolina, 1977.
 • Wearne, S.: Enginering Management – Principles of Engineering Organization, London, 1993.
 • Greiner, P.; Mayer, P.; Stark, K.: Baubetriebslehre – Projektmanagament, Wiesbaden, 2000.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.