Otvoreni natječaji


        

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Datum objave: 31.01.2024.

 

Napomena

Prihvatljiv prijavitelj po ovom Pozivu je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće.

Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora kojim stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

 

Cilj poziva

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN konzorcija koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga. Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3 kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva. Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više RLV-ova, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama RLV-ova definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske

Svrha Poziva

Usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu iznose: 100.000.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:
 • industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4),
 • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),
 • izradu studije izvedivosti.

Projektni prijedlog obavezno uključuje provedbu aktivnosti industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te izradu studije izvedivosti, koja prethodi ili je nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga odnosno kojom se ocjenjuje i analizira potencijal rezultata projekta. Za svaku od kategorija primjenjivat će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

 1. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu)

Potpore za aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje mogu se dodijeliti samo ako je odobrena i potpora za aktivnosti istraživanja i razvoja.

Potpore za aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje mogu se dodijeliti isključivo Prijavitelju/Korisniku. Partneri na projektu ne mogu primiti potporu temeljem navedenog članka.

 

Geografska ograničenja

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovog Poziva raspodijeljena su u tri omotnice sukladno podjeli Republike Hrvatske na NUTS 2 regije i ne mogu se realocirati u drugu regiju:

- Jadranska Hrvatska - 32.812.500,00 eura

- Panonska Hrvatska - 43.750.000,00 eura

- Sjeverna Hrvatska - 23.437.500,00 eura

 

Rokovi

Zaprimanje počinje

01.02.2024.

Zatvaranje natječaja

05.06.2024.

 

Više o pozivu, pitanja i odgovori kao i mjesto objave svih potencijalnih izmjena na poveznici: 

 https://eufondovi.gov.hr/jacanje-strateskih-partnerstva-za-inovacije-u-procesu-industrijske-tranzicije/ 

 

Opširnije

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2024-02)

Datum objave: 05.01.2024.

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARIS-a. Istodobno predlagatelj projektnog prijedloga iz Hrvatske podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost.

Za potrebe ovog Natječaja prihvatljivi predlagatelji su sljedeće organizacije (pravne osobe):

– visoka učilišta,

– znanstveni instituti,

– druge pravne osobe koje imaju zaposlene osobe sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti i registrirane su za obavljanje znanstvene djelatnosti,

– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARIS, dok HRZZ sudjeluje u procesu provodi administrativnu provjeru prihvatljivosti predlagatelja i krajnjih korisnika. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARIS-u bit će preporučeni za financiranje.

 

Ukratko o natječaju IPS-2024-02:

 

Rok za prijavu: Prijava hrvatskog predlagatelja mora se podnijeti do 3. veljače 2024. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: international@hrzz.hr.

Više na poveznici:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 17.11.2023.

Otvoren je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. Poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2024. godine u 14:00 sati.

Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu).

U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se između ostaloga bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Za prijavitelje će biti otvoreno 7 specifičnih ciljeva dok će vrijednost poziva iznositi oko 38 milijuna eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Projektni prijedlozi podnose se u jednom koraku u kojem se od podnositelja zahtjeva traži da pripreme i podnesu puni obrazac za prijavu putem programskog elektronskog sustava – Jems.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Sve dodane informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na web stranicama Zajedničkog tajništva, a aktualne informacije također se mogu pronaći na programskim društvenim platformama Linkedin i Facebook.
Za sva pitanja vezana uz poziv i pomoć pri traženju projektnih partnera možete kontaktirati i nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku.

 

Opširnije

Prijave za ljetni semestar 2023./2024. u okviru CEEPUS mreže HR-1302-06-2324 - Research and Education of Environmental Risks

Datum objave: 10.10.2023.

Obavještavamo Vas da se svo zainteresirano nastavno osoblje kao i studenti, trenutno mogu prijaviti za CEEPUS za ljetni semestar 2023./2024. do 31.10.2023.

CEEPUS mreža HR-1302-06-2324 - Research and Education of Environmental Risks, čija je glavna koordinatorica prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, okuplja ukupno 21 ustanovu iz 11 zemalja. 

Kategorije mobilnosti u sklopu CEEPUS mreže su:

 1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
 2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
 3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

 

Za daljnje informacije slobodno se obratite koordinatorici mreže prof.dr.sc. Marijani Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ. (e-mail: mhadzima@gfos.hr).

 

Prijave se vrše na stranicama:

http://www.ceepus.info/#nbb

http://www.mobilnost.hr

 

Popis ustanova, kao i kratki opis mreže, može se pročitati na poveznici:

https://www.ceepus.info/nw/1302-2324 

Opširnije

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023)

Datum objave: 04.10.2023.

Predmet Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi financiranja:

Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj za svaki pojedinačni poziv kao što je Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.;

Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;

Izrada stručne podloge;

 • Utvrđivanje dodatnih zahtijeva vezanih uz dobro stanje vodnih tijela, a koji proizlaze iz ekoloških zahtijeva ciljnih vrsta područja ekološke mreže te strogo zaštićenih vrsta i ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, vezanih uz vodene ekosustave područja ekološke mreže

Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka te

Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu  prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi iznos financiranja je 100 % iznosa, odnosno do 130.000,00 EUR (979.485,00 KN) po jednoj prijavi.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Opširnije

Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv

Datum objave: 30.08.2023.

Svrha ovog poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 2. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Predmet ovog poziva

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Mikro poduzetnici

Mali poduzetnici

Srednji poduzetnici

Znanstvenoistraživačke institucije

Građani

*

Ukratko o pozivu

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.05

Operativni program: NPOO

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.10.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.12.23, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Više o pozivu i pristup svim prilozima na:

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/92

Opširnije

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2023-10)

Datum objave: 28.08.2023.

Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u Weave instrumentu, čiji je cilj pojednostavniti postupke prijave i odabira zajedničkih projektnih prijedloga u kojima sudjeluju istraživači iz najviše tri europske zemlje ili regije na način da se provodi jedno vrednovanje.
Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko – hrvatskih istraživačkih projekata.


Opći cilj istraživačkih projekata je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja, a glavni su instrument podrške međunarodnoj suradnji. Konačni je cilj stvaranje kritične mase istraživačkih skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini. Istraživačkim projektima – Švicarsko-hrvatskim bilateralnim projektima financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja.


Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko – hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

 

Ukratko o natječaju IPCH-2023-10:

Datum raspisivanja natječaja: 27. srpnja 2023.

Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 2. listopada 2023. do 17:00 CET, a prijava hrvatskog istraživača do 6. listopada 2023. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom

Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa

Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2024. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava, koji će biti otvoren za prijave tijekom ljeta. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Više na poveznici:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023)

Datum objave: 28.08.2023.

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Potprograma „Odlazna mobilnost asistenata“ je pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama.


Ukratko o natječaju

Rok za prijavu: Natječaj se provodi u postupku trajno otvorenog poziva s ciklusima u trajanju od najviše tri mjeseca

Datumi zaključivanja ciklusa: 20.06.2023., 20.09.2023., 20.12.2023., 20.03.2024., 20.06.2024., 20.09.2024., 20.12.2024., 20.03.2025., 20.06.2025., 19.09.2025.; 19.12.2025. Rok za prijavu zatvara se na navedene datume u 23:59 (CEST). Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na prvi natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.06.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.12.2023. itd.)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: znanstvenik zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje kratkoročne mobilnosti: najmanje 31 dan, a najviše 184 dana

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno.  Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti asistenata (MOBDOK).

Više o pozivu na:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

 

Opširnije

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10)

Datum objave: 25.08.2023.

Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj Natječaj kako bi hrvatskim znanstvenim organizacijama i znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje istraživačke projekte uključe asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu. Također, ovim se Natječajem potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim organizacijama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se unaprjeđuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

Za potrebe ovog Natječaja Prijaviteljem se smatra javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata. Mentor je osoba odgovorna za znanstveno napredovanje asistenta i mora biti istraživački aktivan. Organizacija u prijavi treba navesti broj traženih asistenata. Opravdanje traženog broja asistenata mora biti jasno obrazloženo kroz dosadašnje rezultate Organizacije, trenutačne kapacitete i potrebe, planirane aktivnosti (način izobrazbe, metode rada i zadatke asistenta) te potencijal Organizacije za profesionalni razvoj asistenta.

 

Ukratko o natječaju:

Znanstveno područje: Na natječaj se mogu prijaviti projektni prijedlozi samo iz STEM područja

Organizacije-prijavitelji: javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Okvirni broj financiranih asistenata: najmanje 180

Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće asistenta

Trajanje zaposlenja asistenta: 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti)

Cjelokupni postupak zapošljavanja asistenta u okviru ovog Natječaja sastoji se od nekoliko koraka:

Prijava Organizacije na natječaj HRZZ-a (rok za prijavu: 17.10.2023.)

Dostava dokumentacije kandidata za mentora (rok za dostavu: 31.10.2023. do 13:00 CET putem EPP sustava)

Vrednovanje prijave (trajanje vrednovanja: najviše 5 mjeseci)

Raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje asistenata

Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine)

Više na poveznici:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

LIFE 2023

Datum objave: 12.06.2023.

LIFE natječaj za 2023. 

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga LIFE 2023. objavljen je na Funding i Tender opportunities portalu.

 

 

Datumi otvaranja natječaja i rokovi za podnošenje prijedloga

 

Otvoreni 18. travnja – rok za prijavu: 6. rujna 2023. za potprograme:

 

Otvoren 18. travnja – rok za prijavu: 21. rujna 2023. za potprogram:

 

Otvoren 11. svibnja – rok za prijavu: 16. studenog 2023. za potprogram:

Više o pozivu na poveznici:

 

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/podrska-prijaviteljima/life-natjecaj-2022/

 

 

Opširnije

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 16.05.2023.

 

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021.-2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti.

Programsko područje obuhvaća:

4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku županiju

5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug

 ROK ZA PRIJAVU:

04.09.2023.

Raspoloživost sredstava

17.400.751,50 eura EU sredstava

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje

Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

 

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

 

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

 

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

 

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva (2) partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske).

Maksimalan broj partnera u prijavi za Small-scale projekte je četiri (4), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalan broj partnera u prijavi za Standard projekte je pet (5), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta.

Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 04. rujna 2023. do 15:00 sati.

 

Opširnije