NATJEČAJ za izbor i prijem


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor i prijem

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

3. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo

4. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

 

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. stavkom 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člankom 115. i 116. stavkom 5. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. stavkom 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člankom 115. i 116. stavkom 4. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst

 

Kandidati Natječaja pod točkama 1. i 2. moraju ispunjavati i uvjete sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17.) i članku 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kandidati Natječaja pod točkama 1. i 2. uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

 

Kandidati Natječaja pod točkama 3. i 4. moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 186. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člankom 111. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst i člancima 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Na kandidate Natječaja pod točkom 3. primjenjuje se i Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/fakultet/akti-fakulteta).

 

Kandidati Natječaja pod točkama 3. i 4. uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

 

Svi kandidati Natječaja pod točkama 3. i 4. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. (pisanom testiranju) i/ili II. (razgovor/intervju pred Povjerenstvom) razini provedbe natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja, te sadržaju, načinu testiranja i izvorima za pripremu I. i/ili II. razine natječajnog postupka bit će obaviješteni putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja pisane provjere i/ili razgovora. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (www.gfos.hr). Za kandidate koji ne pristupe provjeri znanja i motivacije, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaju.

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statut Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/ reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su objavljeni na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/fakultet/akti-fakulteta).

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih je jedan original) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrasci su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci-za-prijave-na-natjecaj).

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora, strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa, mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1. i 2., a u roku od petnaest (15) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – točka __ natječaja“. Kandidati Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidati Natječaja su izričito suglasni da Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Svi kandidati Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci).

 

 

Napomena: Natječaj je objavljen 12.02.2020. godine