Dokumenti

Pravilnik o obveznom primjerku (lipanj 2020.)

 

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

 

Pravilnik Hrvatske komore arhitekata o stručnom usavršavanju

 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

 

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta

 

Zakon o gradnji - pročišćeni tekst

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst)

 

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (2019.)

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (pročišćeni tekst, 2018.)

 

 

Pravilnik o radu Knjižnice Građevinskog fakulteta Osijek (PDF)

Temeljem članka 28. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) te članka129. stavka 2. podstavka 7. Statuta Građevinskog fakulteta Osijek, Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Osijek na 163. redovitoj sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA OSIJEKI. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje knjižnična djelatnost te ustroj Knjižnice Građevinskog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Knjižnica), rad s korisnicima, stjecanje, održavanje, korištenje i zaštita knjižnog fonda.

 

Članak 2.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost kao visokoškolska knjižnica u sastavu Fakulteta.

 

Članak 3.

Knjižnica djeluje kao posebna ustrojbena jedinica sa svrhom djelotvornog i cjelovitog osiguranja uvjeta za realizaciju znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti Fakulteta.

 

Članak 4.

Knjižnica djeluje u zgradi Fakulteta, na adresi sjedišta Fakulteta.

 

Članak 5.

 • Knjižnica koristi pečat ovalnog oblika, dimenzija 3,2 x 1,7 cm, u sredini kojega piše „KNJIŽNICA“, a uz rub tekst: „Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK“.
 • Pečat se koristi isključivo u knjižničnom poslovanju, u tehničkoj obradi knjiga i časopisa, internim dokumentima i međuknjižničnoj komunikaciji.

 

Članak 6.

Radna mjesta i potreban broj zaposlenika u Knjižnici utvrđuju se sukladno odredbama Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Standarda za visokoškolske knjižnice, a definirana su Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta.

 

II. KNJIŽNIČNA DJELATNOST

 

Članak 7.

 • Knjižnica obavlja svoju djelatnost prema utvrđenim Standardima za visokoškolske knjižnice, sukladno odredbama Zakona o knjižnicama.
 • Knjižnična djelatnost obuhvaća:
  • nabavu knjižnične građe
  • stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe
  • izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala
  • sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
  • omogućavanje dostupnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama izahtjevima
  • osiguravanje korištenja i posudbe vlastite knjižnične građe te protok informacija
  • međuknjižničnu posudbu u zemlji i inozemstvu
  • poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora
  • reviziju i otpis knjižnične građe
  • vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
  • suradnju s knjižnicama unutar sustava te s knjižnicama srodnih institucija.

 

III. USTROJ I TIJELA KNJIŽNICE

 

Članak 8.

Knjižnica ima voditelja i Knjižnični odbor.

 

Članak 9.

 • Rad Knjižnice organizira i vodi voditelj, sukladno odlukama tijela Fakulteta te odredbama Zakona o knjižnicama i drugim pozitivnim propisima koji se odnose na način i djelokrug rada Knjižnice.
 • Voditelja Knjižnice imenuje i razrješava dekan Fakulteta sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i Statuta Građevinskog fakulteta Osijek. Voditelj knjižnice odgovoran je za rad Knjižnice, organizaciju njezina rada i poslovanja te obavlja druge poslove sukladno opisu poslova utvrđenih Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Fakulteta.

 

Članak 10.

 • Knjižnični odbor (u daljnjem tekstu: Odbor) sastoji se od tri člana koje imenuje Fakultetsko vijeće, na prijedlog dekana, na dvije godine. Voditelj Knjižnice po dužnosti je član Odbora, a preostala dva člana biraju se iz redova nastavnika .
 • Članovi Odbora mogu biti ponovo imenovani. Predsjednika Odbora biraju članovi Odbora među sobom.

 

Članak 11.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra poslovanje i rad Knjižnice
 • potiče donošenje mjera za razvoj i unaprjeđenje rada Knjižnice
 • predlaže dekanu nabavu knjižnične građe
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Knjižnice
 • predlaže pokretanje stegovnog postupka za korisnike koji se ne pridržavaju odredaba ovogaPravilnika
 • predlaže otpis knjižnične građe
 • obavlja i druge poslove sukladno ovom Pravilniku, drugim propisima i općim aktima te nalozima dekana.

 

Članak 12.

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavlja matična knjižnica na način propisan Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

 

IV. SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE

 

Članak 13.

Financijska sredstva namijenjena Knjižnici planiraju se u okviru financijskog godišnjeg plana Fakulteta, a prema prijedlogu Odbora i odobrenju dekana.

 

V. STJECANJE I ODRŽAVANJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 14.

 • Knjižnica stvara svoj fond kupnjom, zamjenom i darovima.
 • Knjižnici Fakulteta obvezno se dostavljaju:
  • sve knjige čiji je izdavač Fakultet - 5 besplatnih primjeraka ili više prema potrebi
  • magistarski radovi i doktorske disertacije obranjene na Fakultetu - 1 primjerak
  • magistarski radovi i doktorske disertacije nastavnika Fakulteta obranjene na drugim ustanovama – 1 primjerak
  • završni i diplomski radovi studenata - 1 primjerak u PDF formatu na CD mediju
  • periodična literatura izdana na Fakultetu (znanstveni i stručni časopisi i dr.)
  • zbornici radova sa skupova i savjetovanja – 1 primjerak.

 

Članak 15.

 • Narudžba knjižnične građe obavlja se na temelju zahtjeva ili prijedloga djelatnika Fakulteta na za to predviđenom obrascu. Zahtjev odobrava dekan, a nabavu obavlja voditelj Knjižnice.
 • Udžbenike, priručnike i skripte, koji su na popisu obvezne literture u okviru studijskog programa i izvedbenog plana nastave na Fakultetu, Knjižnica će nastojati nabaviti u broju primjeraka pojedinog naslova koji odgovara broju od 20% studenata koji slušaju određeni predmet, a dopunsku literaturu u broju primjeraka pojedinog naslova koji odgovara broju od 10% studenata koji slušaju određeni predmet.
 • Nabavu domaće i inozemne znanstvene i stručne literature Knjižnica realizira prema potrebi i uz odobrenje dekana Fakulteta.

 

Članak 16.

U slučaju postojanja ponude za darovanjem knjižnične građe Fakultetu, voditelj Knjižnice daje mišljenje o prihvatu ponude. Poslovi primitka darovane knjižnične građe obavljaju se u okviru knjižničnog poslovanja na Fakultetu.

 

Članak 17.

Knjižnica može obavljati razmjenu fakultetskih publikacija s knjižnicama i ostalim institucijama u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 18.

Knjižnica vodi inventarne knjige u koje obvezno upisuje sve knjige i vodi kartoteku časopisa. Inventarne knjige su osnovni dokument i veza s Uredom za računovodstveno-financijske poslove Fakulteta i dokaz materijalne vrijednosti Knjižnice.

 

Članak 19.

Svaka bibliografska jedinica u knjižničnom fondu mora biti obilježena pečatom Knjižnice radi označavanja vlasništva. Knjižnična građa se može posuđivati nakon što je tehnički i stručno obrađena.

 

Članak 20.

Knjižnica vodi dokumentaciju o posuđenoj građi i korisnicima.

 

Članak 21.

 • Revizija knjižničnog fonda obavlja se prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002.) i Zakona o knjižnicama.
 • Odluku o provođenju revizije donosi voditelj Knjižnice Fakulteta.
 • Knjižnica je dužna o početku i trajanju postupka revizije unaprijed obavijestiti korisnike, a rad s korisnicima prilagoditi postupku provođenja revizije.

 

VI. KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 22.

 • Pravo korištenja, odnosno posudbe knjiga izvan Knjižnice, pod uvjetima i na način predviđen ovim Pravilnikom, imaju sljedeći korisnici:
  • svi zaposlenici Fakulteta
  • studenti Fakulteta
  • znanstveni i stručni djelatnici drugih ustanova i organizacija iz područja građevinarstva
  • prosvjetni zaposlenici Osječko-baranjske županije
  • zaposlenici svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i
  • studenti svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
 • Korisnici navedeni u podstavku 1. i 2. stavka 1. ovog članka mogu posuđivati knjige izvan prostorija Knjižnice.
 • Korisnici navedeni u podstavku 3, 4 i 5 stavka 1. ovog članka imaju pravo posudbe knjiga međuknjižničnom posudbom (posredovanjem svojih knjižnica) ili mogu biti upisani u Knjižnicu kao vanjski korisnici.
 • Korisnici navedeni u podstavku 6. stavka 1. ovog članka imaju pravo posudbe knjiga u Knjižnici samo uz polog indeksa ili studentske iskaznice.

 

Članak 23.

 • Izvan prostorija Knjižnice ne smije se iznositi i posuđivati sljedeća građa: referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici), doktorske disertacije i magistarski radovi, posljednji primjerak aktualnog udžbenika, časopisi i rijetki primjerci knjiga. Ova se građa može koristiti samo u čitaonici Knjižnice.
 • U izuzetnim situacijama (ako trebaju kopirati članak iz časopisa, ako im je rječnik potreban na ispitu iz stranog jezika i slično), studentima se i takva literatura može posuditi na 1 do 2 dana, a nastavnicima i do nekoliko dana.

 

Članak 24.

 • Pravo upisa u Knjižnicu ima svaki student upisan u tekuću akademsku godinu, što dokazuje predočenjem indeksa ili studentske iskaznice. U indeks se, na posljednju stranicu, stavlja pečat s natpisom: Knjižnica GF Osijek – posuđuje. Osnovni podatci o studentu (ime i prezime, broj indeksa, status studenta, adresa i telefonski broj) upisuju se u za to određenu bilježnicu. Student dobiva iskaznicu Knjižnice koja vrijedi za tekuću akademsku godinu, a studenti prve godine, odnosno studenti koji se prvi puta upisuju u Knjižnicu, dobivaju i letak s uputama i osnovnim podatcima o načinu korištenja uslugama Knjižnice.
 • Upis je besplatan i vrijedi do kraja tekuće akademske godine (30.rujna), odnosno do kraja upisnog roka za narednu akademsku godinu.
 • Korisnik Knjižnice može istovremeno imati tri posuđene knjige. Izuzetak su studenti s posebnim statusom (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (NN 174/04) koji mogu posuditi neograničeni broj knjiga i vratiti ih do kraja akademske godine.
 • Rok za vraćanje knjiga je 14 dana, a moguće ga je dva puta produžiti (po 14 dana).
 • Korisnik je dužan vratiti posuđenu građu u istom stanju u kojem je posuđena. Izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik mora nadomjestiti novom knjigom.
 • Prije upisa u sljedeću akademsku godinu, nakon završetka studija ili u slučaju ispisa s Fakulteta, studenti moraju vratiti sve knjige, što se potvrđuje pečatom u indeksu (Knjižnica GF Osijek – vraćeno).
 • Prilikom posudbe knjiga izvan Knjižnice, svi korisnici su dužni popuniti obrazac za posudbu knjiga koji zaposlenici Knjižnice pohranjuju u posebnu evidenciju posudbe, a knjižnu karticu pohranjuju u knjižni đepić korisnika. U slučaju posudbe časopisa ili referentne građe, popunjava se posebna potvrda i odlaže također u đepić korisnika.
 • Zaposlenici Fakulteta mogu istodobno posuditi najviše deset (10) knjiga. U izuzetnim slučajevima, kao što je rad na izradi udžbenika, projektu, doktorskoj disertaciji i slično, voditelj Knjižnice može odobriti istodobnu posudbu i većeg broja knjiga, ako to ne ometa normalno funkcioniranje Knjižnice.
 • Nakon prestanka radnog odnosa na Fakultetu, zaposlenici su dužni vratiti u Knjižnicu svu posuđenu građu.
 • Vanjski korisnici, koji su upisani u Knjižnicu, posuđuju pod istim uvjetima kao studenti, a oni koji nisu upisani mogu se knjižničnom građom koristiti samo u čitaonici Knjižnice

 

Članak 25.

 • Na zahtjev korisnika, Knjižnica može međuknjižničnom posudbom naručiti knjigu koju ne posjeduje u svom fondu. Posudba knjiga i fotokopija članaka iz hrvatskih knjižnica je u pravilu besplatna, a za posudbu iz inozemstva, koja se obavlja posredstvom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, potrebno je popuniti Zahtjev za međuknjižničnu posudbu koji odobrava predstojnik zavoda, a zatim i dekan.
 • Na zahtjev neke druge knjižnice, Knjižnica može publikacije iz svog fonda posuditi međuknjižničnom posudbom.
 • Referentna zbirka, zbirka ocjenskih radova (doktorske disertacije, magistarski radovi, završni i diplomski radovi), zbirka normi, časopisi i sva ostala literatura koja se ne posuđuje izvan Knjižnice, ne posuđuje se međuknjižničnom posudbom.

 

VII. ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 26.

 • Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Nije dopušteno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje itd.
 • U slučaju oštećenja ili gubitka knjižne građe, korisnik je dužan Knjižnici nadoknaditi uništeni ili izgubljeni primjerak drugim primjerkom iste knjige ili, ako je izdanje rasprodano, drugom knjigom sličnog sadržaja i vrijednosti. U interesu je korisnika da prilikom preuzimanja pregleda građu i prijavi eventualna oštećenja.

 

Članak 27.

 • Knjige se ne smiju kopirati u cijelosti, samo pojedina poglavlja ili ograničen broj stranica. Izuzetno se mogu kopirati separati ili brošure manjeg opsega.
 • Časopisi se ne smiju kopirati u cijelosti, već samo pojedini članci. Doktorske disertacije i magistarski radovi se ne kopiraju.

 

Članak 28.

 • Ured za studente Fakulteta je obvezan, prije nego studentu izda potvrdu o završetku studija ili ispisnicu s Fakulteta, provjeriti u indeksu ili studentskoj iskaznici je li vratio sve knjige u Knjižnicu.
 • Nastavnici i ostali djelatnici Fakulteta dužni su prilikom odlaska u mirovinu ili prestanka radnog odnosa vratiti sve posuđene knjige, odnosno podmiriti sve dugove prema Knjižnici..

 

Članak 29.

 • Korisnik koji krši odredbe ovog Pravilnika ili se ne drži uobičajenih pravila ponašanja u prostorima Knjižnice, naročito onaj koji često prekoračuje rok posudbe te onaj koji je nepovratno oštetio knjižničnu građu, može na određeno vrijeme ili trajno izgubiti pravo korištenja uslugama Knjižnice.
 • Odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju prava korištenja uslugama Knjižnice donosi Odbor.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

Uredovno radno vrijeme Knjižnice utvrđuje dekan, a dnevni raspored zaposlenika Knjižnice za rad u smjenama utvrđuje voditelj Knjižnice.

 

Članak 31.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 32.

Članovi Odbora, imenovani sukladno Pravilniku o radu Fakultetske knjižnice, nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su imenovani.

 

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Fakultetske knjižnice od 13. ožujka 2001.godine.

 

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.Dekan:

izv. prof. dr. sc. Damir Varevac

 

Pravilnik o radu Knjižnice Građevinskog fakulteta Osijek objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta 29. travnja 2015. godine te je stupio na snagu 7. svibnja 2015. g.Tajnik:

Zvonimir Biskupović, dipl. iur.

 

KLASA: 003-05-15-02/24

URBROJ: 2158-77-08-15-24