Doktorski rad pristupnika Hrvoja Vučemilovića


Sukladno članku 62. stavku 7.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.) Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao nositelj doktorskog studija „Građevinarstvo“, objavljuje doktorski rad pristupnika Hrvoja Vučemilovića na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

Disertacija - Hrvoje Vučemilović