Prava i mogućnosti


Pravo na prilagodbu kod polaganja državne mature

Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagođen pristup polaganja ispita državne mature, a kandidatima sa 60% i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag. Prijeđenim pragom se smatraju položeni ispiti državne mature koji su uvjet za upis pojedinih studijskih programa. Visinu razredbenoga praga određuju visoka učilišta. Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rješenje je potrebno pravovremeno poslati na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Više informacija o upisima, kao i rok za slanje rješenja za svaku godinu, možete pronaći na stranici  https://www.ncvvo.hr/?kat_url=%2F

Pravo na prilagodbu kod polaganja ispita tijekom studiranja

Kako bi ostvarili mogućnost prilagodbe kod polaganja ispita tijekom studiranja, studenti trebaju pravovremeno kontaktirati koordinatoricu za studente s invaliditetom na GRAFOS.
Koordinatorica razmatra zahtjev studenta te na temelju predočene valjane dokumentacije predlaže prodekanu za nastavu moguće prilagodbe. Konačnu odluku o vrsti prilagodbe donosi prodekan za nastavu koji o tome obavještava nastavnike koji će primjenjivati prilagodbe. U postupku odlučivanja po potrebi ćemo kontaktirati Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta.

Pravo upisa izvan upisnih kvota

Pristupnici sa 60 % i višim invaliditetom imaju pravo upisa na studijske programe izvan redovne kvote, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje

Pravo izravnog smještaja imaju redoviti studenti s invaliditetom 1. do 5. kategorije invaliditeta.

Pravo naknade dijela troškova prijevoza

Ovo pravo mogu ostvariti redoviti studenti sa 60 % i većim invaliditetom.

Mogućnost korištenja specijalizirane opreme 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku je studentima s invaliditetom osiguralo specijaliziranu opremu namijenjenu korištenju u nastavi i pri izvršavanju svakodnevnih studentskih obveza. Oprema se može koristiti u Uredu za studente s invaliditetom, ali postoji  i mogućnost posudbe. Za detaljne informacije o korištenju molimo obratite se na e-mail adresu voditelja Ureda Damira Španića dspanic@unios.hr ili koordinatoru za studente s invaliditetom na GRAFOS.

Mogućnost apliciranja na sveučilišne stipendije

Studenti s invaliditetom imaju mogućnost aplicirati na stipendije koje dodjeljuje Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, a koje su u kategoriji C 2 namijenjene za  studente s invaliditetom.

Mogućnost apliciranja na državnu stipendiju u kategoriji posebnih skupina studenata 

Studenti s invaliditetom imaju mogućnost aplicirati i na stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.