Opće informacije


Studenti s invaliditetom su studenti koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti, a koje nastaju zbog oštećenja vida, oštećenja sluha, motoričkih poremećaja, višestrukih oštećenja, kroničnih bolesti, psihičkih bolesti i poremećaja ili imaju teškoće u učenju koje su nastale zbog poremećaja kao što su disleksija, disgrafija ili ADHD.

Brošuru za sadašnje i buduće studente s invaliditetom Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju možete pronaći na poveznici:

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2016/04/Bro%C5%A1ura-za-sada%C5%A1nje-i-budu%C4%87e-studente-s-invaliditetom.pdf