Preporuke nakon provedbe 2. nadzornog audita


U utorak, 30. lipnja 2009. Godine održan je 2. nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom.

Nadzorni audit proveden je prema planu audita s ciljem ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2002.

 

Nadzorni audit obuhvatio je proces upravljanja kvalitetom, znanstveni proces, proces razvoja, postupak nabave i Ured za studente.

 

U izvješću sa audita konstatirano je da se sustav primjenjuje prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočena kritična odstupanja. Rezultat audita su preporuke za poboljšanje postupka javne nabave u smislu zadovoljavanja zahtjeva norme vezano uz definiranje liste i ocjene dobavljača te preporuke za dokumentirano praćenje procesa nastave.

 

U izvješću sa audita naglašena je potreba usklađivanja sustava kvalitete sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 do termina recertifikacijskog audita (lipanj 2010. godine).

 

Zahvaljujem svih djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.