Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

NATJEČAJ za izbor i prijam


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Građevinski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i radnom mjestu izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnog vremena,

 

b) jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti za rad na projektu: „UIP-2017-05-7113 Razvoj armiranobetonskih elemenata i sustava s otpadnim prahom automobilskih guma“ voditeljice projekta doc.dr.sc. Ivane Miličević, dipl.ing.građ., u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Svi pristupnici na natječaj  pod točkom a) pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br.:93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.:123/03, 198/03, 105/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15-Odluka USRH).

 

Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto pod točkom a) moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (u daljnjem tekstu Pravilnik).

 

Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr

 

Uz prijavu, pristupnici natječaju obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2., Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, i to:

 

 • Životopis
 • Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
 • Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
 • Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena specijalizacija)
 • Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)
 • Popis radova i radovi
 • Dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova

 

 

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka (od kojih je jedan original), osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrazac za prijavu na natječaj nalazi se na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta Osijek www.gfos. unios.hr,

 

Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto pod točkom b) pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, obvezni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij građevinarstva (smjer nosive konstrukcije)
 • prosječna ocjena završenog diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva: minimum 4.0
 • uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Dodatni kriteriji su:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.
 • motiviranost za rad na projektu.

 

S pristupnicima natječaju obavit će se provjera znanja engleskog jezika i vještina potrebnih za obavljanje poslova i zadaća na projektu.

 

Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju pod točkom b) obvezni su priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva (smjer Nosive konstrukcije)
 • presliku dopunske isprave o studiju (supplement)
 • dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija
 • motivacijsko pismo.

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u.

 

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj pod točkom... “.

 

Napomena: Natječaj j eobjevljen 22.12.2017. godine