NATJEČAJ za izbor i prijem


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom u Uredu za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom (za rad na projektu UP.03.1.1.04.0012 Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek-PRAG) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 30% radnog vremena, do završetka trajanja projekta (zaključno sa 3.2023. godine)

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za studentska pitanja u Uredu za studente (za rad na projektu UP.03.1.1.04.0012 Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek-PRAG) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 70% radnog vremena, do završetka trajanja projektnih aktivnosti

 

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

 

Kandidati pod točkom 1. Natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja Humanističkih znanosti, Društvenih znanosti ili Tehničkih znanosti,
 • izvrsno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika,
 • izvrsno poznavanje rada na računalu,
 • radno iskustvo jedna (1) godina u struci i rad na međunarodnim i domaćim projektima

Uz prijavu na Natječaj kandidati pod točkom 1. su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • dokaz o iskustvu rada na administriranju i vođenju EU projekata
 • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja
 • popunjen i potpisan obrazac Privole.

 

Kandidati pod točkom 2. Natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili dodiplomski sveučilišni studij prava (mag. iur./dipl. iur.) ili diplomski sveučilišni studij ekonomije,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na Natječaj kandidati pod točkom 2. su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja
 • popunjen i potpisan obrazac Privole.

 

Na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste-stručnog suradnika za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom i opis poslova radnog mjesta I. vrste-stručnog suradnika za studentska pitanja.

 

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

 

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (www.gfos.unios.hr). Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj - točka __ natječaja“.

 

Svi kandidati obavještavaju se o rezultatima Natječaja u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek uz objavu informacija o navedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata profesionalni životopis odabranog kandidata sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na Natječaj, kandidati Natječaja su suglasni da Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Svi kandidati Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci). Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca Privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

 

Napomena: Natječaj je objavljen 20.05.2020.