Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

OBAVIJEST o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (KLASA:003-06/19-02/1 IURBROJ:2158-77-17-19-01) od 29. siječnja 2019. godine, pristupnica poslijediplomskog sveučilišnog studija Gradevinarstvo mr. sc. Martina Vračević

 

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Doprinos trajnosti zidanih konstrukcija

 

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice nar. sc. Martine Vračević, dipl. ing. grad. održat će se 12. veljače 2019. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici II.52 Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Ulica Vladimir Preloga 3.

 

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije