Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (KLASA:003-06/21-02/13 URBROJ:2158-77-17-21-01) od 10. veljače 2021. godine, pristupnik poslijediplomskog sveučilišnog studija „Građevinarstvo"

 

mr. sc. Hrvoje Vučemilović, dipl. ing. grad.

 

javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom

 

 

"KORIGIRANI PARAMETRI STIJENSKE RASPUCALOSTI I KRITIČKI OSVRT NA OSTALA EMPIRIJSKA RAZMATRANJA SVOJSTAVA STIJENSKE MASE NA PODRUCJU DOHE KATAR"

 

 

 

Obavijest o javnoj obrani teme - mr.sc Hrvoje  Vučemilović

 

Odluka o prihvaćanju izvješća - prihvaćanje teme - Hrvoje Vučemilović