PRIJAVA SMJERA - UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ


Prijave studenata za upis na diplomski sveučilišni studij u akademskoj 2019./20. godini, provodit će se na sljedeći način:

 

 

1.Prijave studenata

 

a) Prijava studija (provodi NISpDS)

 

Prijava kandidata provodi se elektroničkim putem kroz Nacionalni informacijski sustav prijava diplomskih studija (NISpDS) na stranici www.studij.hr od 01. srpnja do 30. rujna 2019.g.

 

 

b) Prijava smjera (provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek)

 

Prijavu željenog smjera kandidati obavljaju putem Obrasca kojeg trebaju predati u Ured za studente.

Popunjeni i potpisani Obrazac treba predati najkasnije do 30. rujna 2019.g. (do 12:50 sati).

Potrebni Obrazac se može podići u uredu za studente ili na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

 

2. Razredbeni postupak

 

a) Provodi NISpDS

 

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na tri decimalna mjesta).

 

b) Provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

Konačna rang lista kandidata po smjerovima - razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na tri decimalna mjesta)  na temelju prijave željenog smjera.

  

Objava konačnih rang lista za upis po smjerovima je 01. listopada 2019. godine

 

Obrazac - Prijava smjera na Diplomski sveučilišni studij