NATJEČAJ za izbor i prijem


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor i prijem

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za razvoj laboratorija iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo ili strojarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

4. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvenu granu arhitektonsko projektiranje

5. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvenu granu geotehnika

 

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i  95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst  i člankom 115. i 116. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst.

Kandidati Natječaja moraju ispunjavati i uvjete sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17.) i članku 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 1. uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člankom 118. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst.  Kandidati Natječaja uz navedene opće uvjete moraju ostvariti i posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 2. uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 100. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 121. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, člankom 29. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te aktivno poznavati engleski jezik u govoru i pismu.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6. Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste- stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (za razvoj laboratorija).

 

Opis poslova stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za razvoj laboratorija

 

 

Kandidati Natječaja pod točkom 4.  moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 186. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 111. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kandidati Natječaja moraju ispunjavati i uvjete sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12) te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Rektorskog zbora o o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 120/21).

Kandidati Natječaja pod točkom 4. uz prijavu obvezni su priložiti priloge propisane u Obrascu  br. 3. Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (nije potrebno priložiti prilog pod brojem (9)).

 

Kandidati natječaja pod točkom 5.  moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 186. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 111. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člancima 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na kandidate Natječaja pod točkom 5. se primjenjuje i Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 2021 (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/fakultet/akti-fakulteta-odluke).

Kandidati Natječaja pod točkom 5. uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci-za-prijave-na-natjecaj ).

 

 

Svi kandidati Natječaja pod točkama 2., 3. i 5.  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. (pisanom testiranju) i/ili II. (razgovor/intervju pred Povjerenstvom) razini provedbe natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja, te sadržaju, načinu testiranja i izvorima za pripremu I. i/ili II. razine natječajnog postupka bit će obaviješteni putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja pisane provjere i/ili razgovora. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (www.gfos.hr ). Za kandidate koji ne pristupe provjeri znanja i motivacije, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17), Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Rektorskog zbora o o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 120/21).,  objavljeni su na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/fakultet/akti-fakulteta).

 

Kandidati Natječaja pod točkama 1., 2., 3., 4. i 5. prijavi na natječaj prilažu dokumentaciju u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih je jedan original) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrasci su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci-za-prijave-na-natjecaj).

 

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Prije zasnivanja radnog odnosa, potrebno je izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj pod točkom 1., 2. i 3.  s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana,  a prijave na Natječaj pod točkom 4. i 5.  s dokumentacijom se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – točka __ natječaja“. Kandidati Natječaja pod svim točkama obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate putem elektronske pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidati Natječaja su izričito suglasni da Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Svi kandidati Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.