NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo sa smjerovima: Potresno inženjerstvo, Upravljanje gađevinskim projektima i Zaštita okoliša


 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo sa smjerovima: Potresno inženjerstvo, Upravljanje gađevinskim projektima i Zaštita okoliša

u građevinarstvu, za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni/a specijalist/specijalistica (univ. spec. aedif.) određenoga smjera u akademskoj 2020./2021. godini

 

1.

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo traje jednu godinu (dva semestra), završetkom kojeg se stječe 60 ECTS bodova.

 

2.

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati pristupnici koji imaju završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno sveučilišni dodiplomski studij.

Pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski studij, a nemaju završen odgovarajući studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja građevinarstvo, Povjerenstvo za poslijediplomske studije može utvrditi polaganje razlikovnih ispita.

Strani državljani, izuzev visine školarine, upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju, uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS bodova.

Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu, obvezan je o svom trošku nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova u svrhu upisa na poslijediplomski studij.

 

3.

Broj upisnih mjesta iznosi najviše dvadeset (20) po smjeru, a najmanje pet (5) po smjeru. Ukoliko se prijavi veći broj pristupnika od uvjetovanog, Povjerenstvo za poslijediplomske studije provodi razredbeni postupak odabira pristupnika. Ukoliko se prijavi manji broj od uvjetovanog, natječaj će se zatvoriti bez izvedbe studija.

 

4.

Školarina na poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinarstvo iznosi:

  • 15.000,00 HRK (slovima: petnaest tisuća kuna) za državljane Republike Hrvatske ili državljane država članica Europske Unije;
  • 45.000,00 (slovima: četrdeset i pet tisuća kuna) za studente koji nisu državljani Republike Hrvatske ili država članica Europske Unije.

Školarina se može platiti u dva jednaka obroka na početku prvog i na početku drugog semestra.

 

5.

Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu OB-7-1-5 B. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  • presliku rodnog lista, domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane;
  • diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju po studijskom sustavu prije 2005. godine ili diplomu o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene preslike;
  • dopunsku ispravu o studiju ( diploma supplement) preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno uvjerenje o položenim ispitima završenog sveučilišnog dodiplomskog studija ili poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene preslike (ukoliko dopunska isprava nije izdana potrebno je dostaviti ovjereni prijepis položenih ispita tijekom studija s ocjenama);
  • potvrdu tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu Izjavu o plaćanju troškova studija putem obrasca OB-7-1-6.

 

6.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

 

7.

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski specijalistički studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomske studije u skladu s uvjetima studijskog programa dostupnog na internetskoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-studiji/pocetna. Povjerenstvo utvrđuje listu izabranih pristupnika na temelju dostavljene dokumentacije, a ukoliko provodi razredbeni postupak utvrđuje listu izabranih pristupnika na temelju vrednovanja prosjeka ocjena studija u skladu s uvjetima upisa i objavljuje ju na oglasnoj ploči i internetskoj stranici. Uz listu izabranih pristupnika objavljuje se i rok za prigovor. Rok za prigovor je 8 dana od dana objave liste izabranih pristupnika. Pristupnik prigovor podnosi Povjerenstvu za poslijediplomske studije putem propisanog obrasca OB-7-1-7.

 

8.

O roku za upis na studij izabrani pristupnici biti će obaviješteni pisanim putem nakon što Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrdi konačnu listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij i objavi ju na oglasnoj ploči i internetskoj stranici.

 

9.

Detaljni opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-studiji/prijava-i-upisi. Prijave se šalju poštom na adresu: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ured za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek ili predaju osobno u Ured za studente 0.1. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Uredu za studente, putem telefona: +385 31 540 090 ili adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr.