NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo


 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstva ili znanstvenog polja temeljnih tehničkih znanosti u akademskoj 2020./2021. godini

 

1.

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo traje tri godine (šest semestara), završetkom kojeg se stječe 180 ECTS bodova.

 

2.

Poslijediplomski sveučilišni studij mogu upisati pristupnici koji imaju završen:

  1. diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno mogu ga upisati osobe koje imaju završen dodiplomski studij po studijskom sustavu prije 2005. godine;
  2. poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija znanosti,

u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstva, ili u drugim znanstvenim poljima znanstvenog područja tehničkih znanosti ili prirodnih znanosti uz uvjet da su tijekom cjelokupnog prethodnog studija ostvarili najmanje 60 ECTS bodova putem predmeta koji pripadaju znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstva ili znanstvenom polju temeljnih tehničkih znanosti. Pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomskom sveučilišnom studiju, a nemaju završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog polja iz kojeg se izvodi poslijediplomski sveučilišni studij, Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrditi će polaganje razlikovnih ispita.

Pristupnici iz točke a) trebaju imati najmanji prosjek ocjena 3,00 ostvaren tijekom studija. Ukoliko pristupnici imaju završen diplomski sveučilišni studij, prosjek ocjena računa se kao srednja vrijednost prosjeka ocjena preddiplomskoga sveučilišnog i diplomskoga sveučilišnog studija.

Strani državljani, izuzev visine školarine, upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju, uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS bodova.

Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu, obvezan je o svom trošku nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova u svrhu upisa na poslijediplomski studij.

Razgovor s prijavljenim pristupnicima i motivacijsko pismo (u okviru obrasca OB-7-1-5 A) obvezni su dio upisnog postupka.

 

3.

Broj upisnih mjesta iznosi najviše petnaest (15). Ukoliko se prijavi veći broj pristupnika od uvjetovanog Povjerenstvo za poslijediplomske studije provodi razredbeni postupak odabira pristupnika.

 

4.

Školarina na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo iznosi:

  • 30.000,00 HRK (slovima: trideset tisuća kuna) za državljane Republike Hrvatske ili državljane država članica Europske Unije;
  • 90.000,00 HRK (slovima: devedeset tisuća kuna) za studente koji nisu državljani Republike Hrvatske ili država članica Europske Unije.

Školarina se može platiti u šest jednakih obroka pri upisu svakog semestra. 

 

5.

Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu OB-7-1-5 A. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  • presliku rodnog lista, domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane;
  • diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju po studijskom sustavu prije 2005. godine ili diplomu o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene preslike;
  • dopunsku ispravu o studiju ( diploma supplement) preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno uvjerenje o položenim ispitima završenog sveučilišnog dodiplomskog studija ili poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene preslike (ukoliko dopunska isprava nije izdana potrebno je dostaviti ovjereni prijepis položenih ispita tijekom studija s ocjenama);
  • potvrdu tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu Izjavu o plaćanju troškova studija putem obrasca OB-7-1-6.

 

6.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

 

7.

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomske studije u skladu s uvjetima Studijskog programa dostupnog na internetskoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/pocetna-pos-dr-grad. Povjerenstvo utvrđuje listu izabranih pristupnika na temelju dostavljene dokumentacije, a ukoliko provodi razredbeni postupak utvrđuje listu izabranih pristupnika na temelju vrednovanja prosjeka ocjena studija, razgovora s pristupnicima i motivacijskog pisma u skladu s uvjetima upisa i objavljuje ju na oglasnoj ploči i internetskoj stranici. Uz listu izabranih pristupnika objavljuje se i rok za prigovor. Rok za prigovor je 8 dana od dana objave liste izabranih pristupnika. Pristupnik prigovor podnosi Povjerenstvu za poslijediplomske studije putem propisanog obrasca OB-7-1-7.

 

8.

O roku za upis na studij izabrani pristupnici biti će obaviješteni pisanim putem nakon što Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrdi konačnu listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij i objavi ju na oglasnoj ploči i internetskoj stranici.

 

9.

Detaljni opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/prijava-i-upis-na-studij. Prijave se šalju poštom na adresu: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ured za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek ili predaju osobno u Ured za studente 0.1. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Uredu za studente, putem telefona: +385 31 540 090 ili adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr.