Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U 1. GODINU POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO I POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Građevinski fakultet Osijeku

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U 1. GODINU POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO  I POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO 

U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

 

 

 1. na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr.sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo

 

Trajanje studija

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo traje tri godine (šest semestara), završetkom kojeg se stječe 180 ECTS bodova.

 

Uvjeti upisa

Poslijediplomski sveučilišni studij mogu upisati pristupnici koji imaju završen:

 

diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, sveučilišni dodiplomski studij ili poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija znanosti

u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstvo, uz uvjet da su tijekom studija ostvarili najmanje 30 ECTS bodova iz predmeta srodnih predmetima modula kojeg namjeravaju upisati ili u drugim znanstvenim poljima znanstvenog područja tehničkih znanosti ili prirodnih znanosti uz uvjet da su tijekom cjelokupnog prethodnog studija ostvarili najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji pripadaju znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenim poljima građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti. Dodatno, tijekom prve godine studija dužni su upisati i položiti stručne predmete  srodnih predmetima upisanog modula u vrijednosti od 30 ECTS bodova iz znanstvenog polja građevinarstvo ili temeljnih tehničkih znanosti diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog fakultet Osijek.

 

Odabir kandidata

Kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom odabira kandidata su sljedeći:

 • Uspjeh na prethodnoj razini studija
 • Položeni ispiti i objavljeni radovi
 • Studentske nagrade
 • Ocjena intervjua kandidata sa studijskim savjetnikom  
 • Provjera znanja iz područja interesa kandidata te iz engleskog jezika

Odabir kandidata za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim studijskim programom:

http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/prijava-i-upis

 

Kandidati sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem i sveučilišnim dodiplomskim studijem trebaju imati najmanji prosjek ocjena 3,00 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidati imaju završen diplomski sveučilišni studij, prosjek ocjena računa se kao srednja vrijednost prosjeka ocjena preddiplomskoga sveučilišnog i diplomskoga sveučilišnog studija.

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju, uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS bodova.

Kandidat koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu, obvezan je o svom trošku nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova u svrhu upisa na poslijediplomski studij.

 

Broj polaznika

Broj upisnih mjesta iznosi najviše deset (10). Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od uvjetovanog Povjerenstvo za poslijediplomske studije provodi razredbeni postupak odabira kandidata.

 

Školarina

Školarina na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo iznosi 30.000,00 HRK (slovima: trideset tisuća kuna), a može se platiti u šest jednakih obroka pri upisu svakog semestra. Školarina za strane državljane iznosi 90.000,00 HRK (slovima: devedeset tisuća kuna).

 

Prijave na natječaj za upis

Kandidati podnose prijavu na propisanom obrascu OB-7-1-5. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti ovjerene preslike:

 • Rodnog lista;
 • Diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju ili diplome o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju za stjecanje magisterija znanosti;
 • Dopunske isprave o studiju (engl. diploma supplement) preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno Uvjerenje o položenim ispitima završenog sveučilišnog dodiplomskog studija ili poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje magisterija znanosti;
 • Izvornik Odluke tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisane izjave o plaćanju troškova studija putem obrasca OB-7-1-6.

 

 

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

 

 

 

Rang lista

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta kandidata za upis na poslijediplomski studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomske studije. Povjerenstvo utvrđuje rang listu izabranih kandidata na temelju dostavljene dokumentacije i provedenog razgovora s odabranim studijskim savjetnicima, a ukoliko provodi razredbeni postupak utvrđuje listu izabranih kandidata na temelju vrednovanja prosjeka ocjena studija, razgovora s kandidatima i motivacijskog pisma u skladu s uvjetima upisa i objavljuje ju na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. Uz rang listu izabranih kandidata objavljuje se i rok za prigovor. Kandidat prigovor podnosi Povjerenstvu za poslijediplomske studije putem propisanog obrasca OB-7-1-7.

 

Upisi

O roku za upis na studij izabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem nakon što Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrdi konačnu listu izabranih kandidata za upis na poslijediplomski studij i objavi ju na oglasnoj ploči i mrežnim  stranicama Fakulteta.

 

Obavijesti

Detaljni opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-studiji i http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/prijava-i-upis.

 

Prijave se šalju poštom na adresu:

Građevinski fakultet Osijek,

Ured za poslijediplomske studije,

31000 Osijek,

Ulica Vladimira Preloga 3

 

ili predaju osobno u Ured za studente soba 0.1. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Uredu za studente, putem telefona: +385 31 540 090 ili adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr.

 

 

 

 1. na poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo sa smjerovima: Potresno inženjerstvo, Upravljanje gađevinskim projektima i Zaštita okoliša u građevinarstvu, za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni/a specijalist/specijalistica (univ.spec.ing.aedif.) određenoga smjera

 

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo traje jednu godinu (dva semestra), završetkom kojeg se stječe 60 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati pristupnici koji imaju završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno sveučilišni dodiplomski studij.

Pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski specijalistički studij, a nemaju završen odgovarajući studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja građevinarstvo, Povjerenstvo za poslijediplomske studije može utvrditi polaganje razlikovnih ispita.

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju, uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS bodova.

Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu, obvezan je o svom trošku nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova u svrhu upisa na poslijediplomski studij.

Broj polaznika

Broj upisnih mjesta iznosi najviše dvadeset (20) po smjeru, a najmanje pet (5) po smjeru. Ukoliko se prijavi veći broj pristupnika od uvjetovanog, Povjerenstvo za poslijediplomske studije provodi razredbeni postupak odabira pristupnika. Ukoliko se prijavi manji broj od uvjetovanog, natječaj će se zatvoriti bez izvedbe studija.

Školarina

Školarina na poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinarstvo iznosi 15.000,00 HRK (slovima: petnaest tisuća kuna), a može se platiti u dva jednaka obroka na početku prvog i na početku drugog semestra. Školarina za strane državljane iznosi 45.000,00 HRK (slovima: četrdeset i pet tisuća kuna)

Prijave na natječaj za upis

Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu OB-7-1-5. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti ovjerene preslike:

 • Rodnog lista;
 • Diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju;
 • Dopunske isprave o studiju (engl. diploma supplement) preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno Uvjerenje o položenim ispitima završenog sveučilišnog dodiplomskog studija;
 • Izvornik Odluke tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisane izjave o plaćanju troškova studija putem obrasca OB-7-1-6.

 

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

Rang lista

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski specijalistički studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomske studije. Povjerenstvo utvrđuje listu izabranih pristupnika na temelju dostavljene dokumentacije, a ukoliko provodi razredbeni postupak utvrđuje listu izabranih pristupnika na temelju vrednovanja prosjeka ocjena studija u skladu s uvjetima upisa i objavljuje ju na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. Uz listu izabranih pristupnika objavljuje se i rok za prigovor. Pristupnik prigovor podnosi Povjerenstvu za poslijediplomske studije putem propisanog obrasca OB-7-1-7.

Upisi

O roku za upis na studij izabrani pristupnici biti će obaviješteni pisanim putem nakon što Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrdi konačnu listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij i objavi ju na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

Obavijesti

Detaljni opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-studiji i http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-studiji/prijava-i-upisi

Prijave se šalju poštom na adresu:

Građevinski fakultet Osijek,

Ured za poslijediplomske studije,

31000 Osijek,

Ulica Vladimira Preloga 3

 

ili predaju osobno u Ured za studente soba 0.1. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Uredu za studente, putem telefona: +385 31 540 090 ili adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr.

Napomena: Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Natječaj je objavljen 13.12.2017

 

 

Natjecaj za upis poslijediplomski studiji 2017/2018