Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Terenska nastava


   

Terenska nastava iz predmeta Donji ustroj prometnica

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA DONJI USTROJ PROMETNICA

 

Terenska nastava iz predmeta Donji ustroj prometnica održana je 18. siječnja 2014. godine. Studenti I godine sveučilišnog diplomskog studija – smjer Prometnice i predmetni nastavnici mr.sc. Waldemar Alduk, prof.dr.sc. Sanja Dimter i doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk obišli su gradilište rekonstrukcije kolodvora Beli Manastir.

 

 

Nakon polusatne vožnje vlakom studenti su upoznati s osnovnim odrednicama željezničkog koridora RH-3 i međunarodne pruge oznake M301 Državna granica – Beli Manastir – Osijek. Radi se o pruzi kategorije nosivosti D4 (22,5 t/o odnosno 8 t/m1) s maksimalnom dopuštenom brzinom na pruzi od 100 km/h. Glavna tema predavanja bila je izvedba donjeg ustroja željezničke pruge u kolodvoru koja obuhvaća izvedbu planuma, drenažnu mrežu kolosijeka u kolodvoru i izvedbu perona. Studenti su imali priliku vidjeti izvedbu posteljice na kolosijeku – uređenje i kontrolu nagiba prema drenažnoj mreži. Nakon posteljice mr.sc. Alduk objasnio je sustav odvodnje kolosijeka koji se u ovom projektu izvedena kroz drenažne i kolektorske vodove na području kolodvora.

 

 

Opisao je i objasnio način izgradnje otočnog perona između prvog i drugog kolosijeka. Peron je dužine 400 m i širine 6,10 metara. Objašnjena je konstrukcija perona koja se sastoji od peronskih zidova, nasipne ispune, hodno kolničkog sklopa i odvodnje. Peron je izgrađen od gotovih betonskih elemenata sa završnom izvedbom od predgotovljenih betonskih elemenata – ploča debljine 8 cm. Na peronu su izvedene i odgovarajuće oznake – definiranje opasne zone (na udaljenosti od 2,54 m od osi kolosijeka) i izvedba taktilne površine za slabovidne osobe.

 

 

Nakon toga je započeo obilazak pješice kolosijeka u kolodvoru, tijekom kojeg su se studenti upoznali s tipovima tračnica, kolosiječnih pragova, načinima povezivanja tračnica, vrstama kolosiječnog pribora, vrstama kolosiječnog zastora, vrstama skretnica te različitim načinima njihovog postavljanja za ispravan put vožnje. U kolodvoru su studenti obišli i strojeve za izgradnju željezničke pruge – kolosiječni stroj za planiranje zastorne prizme i stroj za reguliranje kolosijeka podbijačicu, te istovar kamena tučenca u kolosijek za potrebe strojnog reguliranja kolosijeka.

 

 

Nakon obilaska mr.sc. Alduk studentima je prezentirao projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi rekonstrukcije kolodvora Beli Manastir. Vrlo zanimljivo predavanje i obilazak gradilišta završeno je udobnom vožnjom vlakom prema Osijeku.

 

mr.sc. Waldemar Alduk

prof.dr.sc. Sanja Dimter

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

Opširnije

Posjet gradilištu mosta preko rijeke Drave kod Petrijevaca

Datum objave: 12.07.2016.

POSJET GRADILIŠTU MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE KOD PETRIJEVACA

Sukladno planu terenske nastave u zimskom semestru studenti I i II godine sveučilišnog diplomskog studija 22. studenog 2013. posjetili su gradilište mosta preko rijeke Drave kod Petrijevaca u koridoru Vc. Terenskom nastavom obuhvaćeni su kolegiji Donji ustroj prometnica (I semestar, smjer Prometnice) i Upravljanje projektima (III semestar, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja). Na gradilištu mosta studente je dočekao glavni nadzorni inženjer Ernest Ević, inženjer Darko Ivanušić, nadzorni inženjer za čeličnu konstrukciju mosta i Ante Vranjković, građ.teh. iz poduzeća Viadukt d.d.

Most je projektiran kao ovješeni spregnuto čelični sklop na prijelazu preko same rijeke Drave i betonska polumontažna konstrukcija na samim inundacijama rijeke Drave. Glavna rasponska konstrukcija sastoji se od nosive čelične grede spregnute s armiranobetonskom kolničkom pločom te dva armiranobetonska pilona oblika slova „A“ visine 75 m i zatega. Donji ustroj mosta sastoji se od armiranobetonskih bušenih pilota promjera 150 cm koji su povezani naglavnim gredama te stupišta.

Studenti su detaljno upoznati s projektom mosta, organizacijom gradilišta, načinom izvođenja pojedinih vrsta radova te problemima koji su se pojavili tijekom građenja. Isto tako imali su priliku vidjeti unutrašnjost izvedenog pilona te podsjetiti se važnosti zaštite na radu, posebno pri radu na velikim visinama. Dio studenata mogao je vidjeti kako izgleda pogled na gradilište i okolinu sa visine 70 metara na koju su bili podignuti u korpi krana kojom se inače radnici podižu na pilon. Ocjena terenske nastave je vrlo zadovoljavajuća, sudjelovali su svi studenti koji slušaju spomenute predmete, a njihovi dojmovi o svemu viđenom na gradilištu su izuzetno pozitivni.

 

prof.dr.sc. Sanja Dimter, dipl.inž.građ.
doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.

Opširnije

Posjet Odjelu transporta i građevinske mehanizacije poduzeća Osijek-Koteks d.d.

Datum objave: 12.07.2016.

POSJET ODJELU TRANSPORTA I GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE PODUZEĆA OSIJEK-KOTEKS D.D.

Studenti I godine sveučilišnog diplomskog studija – smjer Prometnice u okviru kolegija Donji ustroj prometnica s predmetnim nastavnicima su 18. prosinca 2013. godine posjetili Odjel transporta i građevinske mehanizacije poduzeća Osijek-Koteks d.d. Osijek.

 

Odjel transporta i građevinske mehanizacije poduzeća Osijek-Koteks d.d. sastoji se od voznog parka s oko 50 teretnih vozila i 115 radnih strojeva potrebnih za izvođenje svih radova u području donjeg i gornjeg ustroja cesta: iskopa, nasipa, planiranja posteljice, razastiranja i zbijanja nosivih slojeva kolničke konstrukcije, ugradnje betona te ugradnje i zbijanja asfaltnih slojeva. Mjesto Odjela u organizacijskoj strukturi poduzeća kao i projekte na kojima je trenutno angažirana građevinska mehanizacija poduzeća, predstavio je Tomislav Pofuk, iur. voditelj Odjela. Jedan o važnijih poslova voditelja Odjela građevinske mehanizacije je suradnja s ostalim odjelima poduzeća, posebno kod planiranja poslova kada su značajne informacije o raspoloživosti strojeva i njihovim učincima.

 

 

Gospodin Pofuk posebno se osvrnuo na mehanizaciju za izvođenje donjeg ustroja prometnica – dozer, grejder, različite vrste valjaka te strojeve za ugradnju asfaltnih slojeva – finišere. Rukovatelji grejdera, valjka i finišera demonstrirali su i ujedno pojašnjavali studentima rad strojeva te odgovarali na pitanja studenata. Prikazane su i mogućnosti montiranja dodatne opreme na strojeve čine se omogućuje obavljanje većeg broja radnih operacija stroja. Istaknuto je koliko kvaliteta rada značajno ovisi i o iskustvu rukovatelja te skladnom radu svih angažiranih strojeva. O potrebnim sposobnostima rukovatelja strojevima govorio je Vedran Mesić, rukovatelj finišerom. Osim rukovanja strojem poželjna su znanja održavanja i servisiranja stroja.

 

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Osijek-Koteks d.d. Tomislavu Pofuku, Vedranu Mesiću i svim ostalim rukovateljima strojeva koji su bili aktivno uključeni u realizaciju ovog posjeta.

 

prof.dr.sc. Sanja Dimter, dipl.inž.građ.
doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.

Opširnije

Terenska nastava 15. studenoga 2013. studenti Sveučilišnog studija 2. godina

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA 15. STUDENOGA 2013.

Sudionici:

 • studenti Sveučilišnog studija, 2. godina;
 • nastavnik Siniša Maričić;

 

Područje:

 • Hidrotehnika, predmet: Vodogradnje;

 

Program (bitni edukacijski sadržaji):

 • Melioracijska i protupoplavna odvodnja dijela sliva Vuke te uloga crpnih stanica;
  • koncept velike crpne stanice Dvor kod Ernestinova (20 m3/s) i uvođenje manjih pokretnih crpnih stanica u sustav; stanje nekad (bara) i danas;
  • elementi stacionarnog crpnog objekta: dovodni kanal i ulazna građevina s opremom (zapornica, rešetka i čistilica), zgrada strojarnice i pogonsko-upravljačke opreme, ispusna građevina (sifonski upust, deflektori energije i odvodni kanal);
  • problematika obnove objekta nakon ratne devastacije i konstrukcijske prilagodbe te redoviti radovi održavanja;
 • Cestovni koridor Vc, autocesta A5 i pripadni most preko Drave kod Petrijevaca;
 • predstavljanje gradilišta i objekata:
  • most dužine 2485 m, iz tri dijela, dva podjednako duga pristupna dijela (slavonski i baranjski) u inundacijskom području i most preko glavnog korita Drave, dug 420 m; centralni dio je ovješeni spregnuto čelični sklop, a okolni dijelovi su polumontažne betonske konstrukcije;
  • regulacijski radovi na pritoku Vučici za potrebe izvedbe i konačno uređenje vodotoka sa manjim mostom pristupne ceste preko svog toka; kao i regulacijski radovi na obalama Drave, desno izvedba niza pera i utvrđivanje, a lijevo izvedba obaloutvrde u dužini 3 km; te problemi blizine matice toka i erozije na baranjskoj obali i utjecaj na izbor i dinamiku radova izvedbe;
  • opis građevinske jame sa radovima dovršetka bušenih pilota i izvedbe temeljne ploče pilona – složenost ostvarivanja suhe građevinske jame (pobijanje i sidrenje čeličnog žmurja, crpljeje pomoću zdenaca); opis postupka nagurivanja konstrukcije te podešavanja ovjesa s naglaskom na pomoćni oslonac u koritu Drave;
 • Ustroj i djelatnost Hrvatskih voda, organizacijska podjela po slivnim područjima te predstavljanje djelokruga VGI Vuka;
 • Voda na prijelazu brdskog u ravničarsko područje, problem povremenog plavljenja ceste i zgrada u Podgoraču i kako transformirati velike vodne valove:
  • svrha i objekati retencijske pregrade Piljevačka glava; osobine potoka, bujični karakter i problemi plavljenja;
  • konstrukcija pregrade, evakuacijski objekti (objedinjeni ispust i preljev), stupanj zaštite, problemi temeljenja i korišteni materijali;
 • Općenito: Zapadna Slavonija, brdski vodotoci, zaštita od bujičnih voda;
 • Problematika velikog gradilišta nasipne brane i akumulacije Seginac na istoimenom potoku u okolici Orahovce (Čačinaca):
  • bujični karakter potoka i retencijski utjecaj izgradnje akumulacije – dimenzioniranje na  mjerodavni vodni val;
  • doživljaj uvjeta i prostora izvedbe nasute brane uz opis uloge, pozicioniranja, dimenzioniranja i tehnologije izvedbe njenih dijelova;
  • o izvedbi betonskih elemenata evakuacijskih objekata, tunela temeljnog ispusta i preljevnih građevina (preljeva, brzotoka i slapišta): temeljenja, kampadnog rada, povezivanja i brtvljenja dijelova, postizanja zakrivljenih, hidraulički povoljnih, oblika;
 • Osvrt na koristi i doživljaj gotovih hidrotehničkih objekata u eksploataciji na primjeru brane i akumulacije Lapovac II:
  • zaštita od štetnog djelovanja i opskrba vodom ribnjaka te rekreacija i sport dokazani su dugogodišnjim postojanjem sustava;
  • objekti su smješteni neposredno uz gradsku površinu (Našice), gotovo su neprimjetni u okolišu i doprinose prirodnim vrijednostima;

 

Planirani sadržaji su u potpunosti realizirani iako je realizaciju otežavalo jesenje vrijeme (vlaga, hladnoća pa i blato).

 

Vanjski izlagači:

 • djelatnik „IGH Osijek“, glavni nadzor, Ernest Ević, dipl. inž. građ. i voditelj radova poduzeća Vijadukt d.d., Ante Vranjković, građ. teh. (na mostu);
 • voditelj VGI „Vuka“ Mario Spajić, dipl. inž. građ., (CS Dvor);
 • nadzorni inženjer Dragica Hajpek, dipl. inž. građ. (VGI „Vuka“), šefovi gradilišta brane i tehničko osoblje na gradilištu (brana Seginac);

 

Foto zapis:

 

Priredio:
mr. sc. Siniša Maričić

Opširnije

Terenska nastava studenata Sveučilišnog diplomskog studija 2. godina (hidrotehničko usmjerenje)

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA 8.11.2013.

Sudionici:

 • studenti Sveučilišnog diplomskog studija, 2. godina (hidrotehničko usmjerenje);
 • nastavnici Siniša Maričić i Željko Šreng;

 

Područje:

 • Hidrotehnika

 

Predmeti:

 • Regulacije vodotoka,
 • Plovni putovi, luke i terminali;

 

Program (bitni edukacijski sadržaji):

 • Potreba i nastanak Sustava Dunav-Tisa-Dunav, obuhvatno područje, građevine, višenamjenski karakter, neki povijesni momenti;
 • Uloga i dijelovi zaštitne, protupoplavne ustave Odžaci
  • dva plovno sposobna otvora, pločasti čelični zatvarači, poslužni mosti i dizalica za ugradnju te skladišna zgrada;
 • Osobine mostova preko kanala vezano uz plovnost – pokretni most u Kuli:
  • laskom na pomoćni oslonac u koritu Drave;
 • ustroj i djelatnost Hrvatskih voda, organizacijska podjela po slivnim područjima te predstavljanje djelokruga VGI Vuka;
 • voda na prijelazu brdskog u ravničarsko područje, problem povremenog plavljenja ceste i zgrada u Podgoraču i kako transformirati velike vodne valove:
  • svrha i objekati retencijske pregrade Piljevačka glava; osobine potoka, bujični karakter i problemi plavljenja;
  • konstrukcija pregrade, evakuacijski objekti (objedinjeni ispust i preljev), stupanj zaštite, problemi temeljenja i korišteni materijali;
 • općenito: Zapadna Slavonija, brdski vodotoci, zaštita od bujičnih voda;
 • problematika velikog gradilišta nasipne brane Seginac na istoimenom potoku:
  • bujični karakter potoka i retencijski utjecaj izgradnje akumulacije – dimenzioniranje na  mjerodavni vodni val;
  • doživljaj izvedbe sastavnih slojeva uzvodnog i centralnog drena te obloga homogene nasute brane uz opis uloge, pozicioniranja, dimenzioniranja i tehnologije izvedbe, kao i samog tijela brane;
  • o izvedbi betonskih elemenata evakuacijskih objekata, tunela temeljnog ispusta i preljevnih građevina (preljeva, brzotoka i slapišta): temeljenja, kampadnog rada, povezivanja i brtvljenja dijelova, postizanja zakrivljenih, hidraulički povoljnih, oblika; ugradnji čeličnog cjevovoda, rešetki i zatvarača;

 

Planirani sadržaji u potpunosti realizirani.

 

Vanjski izlagači:

 • voditelj Hidro-čvora Novi Sad, sistema DTD inženjer Milan ;
 • prof. dr. sc. Zoran Radmilović, Saobraćajni fakultet, Beograd;
 • docent dr. sc. Dragoslav Rakić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd;
 • stručno osoblje muzeja Nikole Tesle.

 

Fotogalerija:

 

 

Priredio:
mr. sc. Siniša Maričić

Opširnije

Terenska nastava studenata stručnog studija zavoda za OTM

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA STUDENATA STRUČNOG STUDIJA ZAVODA ZA ORGANIZACIJU, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT

U okviru kolegija Organizacija građenja I stručnog redovitog studija studenti su s predmetnim nastavnicima bili u obilasku gradilišta nove zgrade Građevinskog fakulteta Osijek. Posjet je organiziran 8. svibnja 2013. godine i zamišljen kao dio nastave u kojem studenti sami kreiraju nastavne sadržaje tako da u suradnji s voditeljima gradilišta na licu mjesta komentiraju i diskutiraju o svim elementima procesa građenja te problematikama s kojima se inženjeri susreću u praksi.

 

Glavni izvođač radova je tvrtka Gradnja d.o.o. čiji su djelatnici, voditeljica Mirjana Glavaš, ing.građ. i inženjeri Senka Alić, dipl.ing.građ. i Dario Malenica, dipl.ing.građ. pripremili kratko predavanje i obilazak gradilišta. Studenti su vidjeli shemu uređenja gradilišta i zakonski propisanu dokumentaciju koju izvođač mora imati na gradilištu, pokazana im je građevinska knjiga u kojoj su studenti vidjeli stvarne primjere izračuna količina izvedenih radova s pripadajućim skicama te građevinski dnevnik. Voditeljica gradilišta Mirjana Glavaš, ing.građ. u razgovoru sa studentima objasnila je način ispunjavanja građevinskog dnevnika i osvrnula se na elemente zaštite na radu te uputila studente u specifičnosti operativnih poslova i dotičnog gradilišta.

 

Inženjeri Senka Alić, dipl.ing.građ. i Dario Malenica, dipl.ing.građ. kratko su studente upoznali s tehnologijom izvođenja SCC betona koji se izvodi na gradilištu i posebnim uvjetima postavljanja oplate za vidne betone. S obzirom na vrlo specifične tehnologije inženjeri su ukazali i na problematiku s kojom su se susreli te na veliko zanimanje studenata odgovarali na brojna pitanja i diskutirali sa studentima.

 

Na kraju posjeta gradilištu studenti su obišli samo gradilište te su bili u prilici vidjeti pripremu i postavljanje oplate za vidne betone, pripremu i postavljanje armature te betoniranje jednog segmenta glavnog nosača SCC betonom.

 

 

pripremila

Martina Španić, dipl.ing.građ.

 

Opširnije

Terenska nastava za studente I godine sveučilišnog diplomskog studija

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava 7. lipnja 2013.

U okviru izvođenja nastave iz predmeta Izgradnja i održavanje cesta i TQM - globalno upravljanje kvalitetom za studente II semestra sveučilišnog diplomskog studija je dana 7. lipnja 2013. godine organiziran posjet tvornici betona Stetter poduzeća Gradnja d.o.o. na lokaciji Divaltova 156, Osijek te asfaltnoj bazi poduzeća Osijek-Koteks d.d. u Nemetinu.

 

Posjet tvornici betona

 

Tvornica betona jedna je od najvećih u Hrvatskoj, sa suvremenim i potpuno mehaniziranim proizvodnim procesom i stalnom unutarnjom kontrolom kvalitete betona. Kapacitet tvornice betona iznosi 140 m3/h, a sastoji se od dvije tanjuraste mješalice kapaciteta 1,50 m3 sa mogućnošću miješanja dvije različite smjese u isto vrijeme. Tako veliki kapaciteti tvornice bili su posebno korisni pri izvedbi opsežnih betonskih radova na objektima poput Eurodoma, Portanove ili nove zgrade Građevinskog fakulteta Osijek.4

 

 

U postrojenju za proizvodnju betona studente su dočekali djelatnici pouzeća Gradnja d.o.o. inženjer Dragan Kranjčević koji je studentima pokazao proizvodni proces u betonari te inženjerka Jasminka Plander, ing.građ., voditeljica laboratrija za beton i zamjenica Voditelja stalne tvorničke kontrole proizvodnje betona, koja je studente upoznala s radom laboratorija i tijekom ispitivanja svježeg i očvrskog betona. Studenti su imali priliku vidjeti cjelokupan proces proizvodnje betonske mješavine, od korištenja raznih frakcija agregata, doziranja cementa i aditiva, kontrole vlage, samog miješanja betona pa sve do otpreme gotovog proizvoda na gradilište. Studenti su također imali priliku vidjeti staro postrojenje manjeg kapaciteta koje se danas koristi za izvedbu predgotovljenih fasadnih ili podnih elemenata. U laboratoriju, studenti su detaljno upoznati sa primjenom normi, načinom uzimanja uzoraka, njegom betona te ispitivanjima betona za kontrolu kvalitete.

 

 

 

Posjet asfaltnoj bazi

 

Asfaltna baza u Nemetinu u pogonu je još od 1979. godine. Godišnje se proizvede 100 000 tona asfalta za vlastite potrebe te za potrebe kupaca. Na asfaltnoj bazi studente i nastavnike su dočekali djelatnici poduzeća Osijek-Koteks d.d. inženjer Mario Komljen, voditelj baze i inženjer Ivica Androjić, koji su studente upoznali s procesom proizvodnje, radom baze i ispitivanjima u laboratoriju. Studenti su imali priliku vidjeti asfaltnu bazu u radu, od faze pripreme i proizvodnje asfaltne mješavine (proces doziranja, sušenja i zagrijavanja agregata), do isporuke finalnog proizvoda – asfalta.

 

 

Osim upoznavanja sa postupcima prethodnih i tekućih ispitivanja, studentima je demonstriran postupak pripreme uzorka drobljenog kamenog materijala za ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava (udio zrna nepovoljnog oblika i udio slabih zrna u materijalu) četvrtanjem. Studenti su također upoznati s tijekom izgradnje nove asfaltne baze kod Čepina te svom problematikom koju izgradnja takve velike asfaltne baze nosi sa sobom.

 

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Gradnja d.o.o. i Osijek-Koteks d.d. čijom susretljivošću i razumijevanjem smo organizirali posjet tvornici betona i asfaltnoj bazi.

 

Osijek, 10. lipnja 2013.

 

prof.dr.sc. Sanja Dimter
doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Prometnice

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA 12. siječnja 2013.

Terenska nastava iz predmeta Prometnice održana je u subotu 12. siječnja 2013. godine. Studenti II godine diplomskog studija obišli su trasu posebnog kolosijeka za tvornicu cementa „Našicecement“ koji se odvaja od lokalne pruge L206 Našice – Nova Kapela u km 5+000.

 

 

Obilazak trase započeo je na samoj rasputnici (mjestu odvajanja) gdje je studentima prikazana situacija odvojne skretnice sa štitnom skretnicom i njihova međusobna ovisnost u odnosu na prometovanje vlakova na pruzi Našice – Nova Kapela. Ukazano je na specifičnosti različitih tipova skretnica korištenih pri gradnji kolosijeka i njihovih pojedinih dijelova. Dionica pruge posebnog kolosijeka za tvornicu cementa Našicecement ima karakteristike brdske pruge, gdje je kolosijek u stalnom padu s naizmjeničnim visokim nasipima, zasjecima i usjecima.

 

 

Na trasi su se studenti upoznali s tipovima poprečnih pragova koji su korišteni u izgradnji pruge (drveni i betonski pragovi), karakterističnim elementima gornjeg ustroja (tračnice, pragovi, pričvrsni pribor), karakteristikama i elementima dugog traka tračnica, spravama protiv putovanja tračnica te spravama protiv izbacivanja kolosijeka u krivinama. Od pružnih građevina na trasi je razgledano više mostova, cjevastih i pločastih propusta, niz klizišta koja su sanirana s armiranim tlom i potpornim zidovima.

 

Na kraju trase duljine ukupne duljine oko 4 kilometra studenti su razgledali kolosijeke i kolosiječna postrojenja primopredajne skupine, te su obišli dionicu kolosijeka koja vodi do same tvornice cementa s kolosijekom u betonskoj ploči za utovar i istovar tereta.

 

Nakon obilaska trase studenti su se, prije povratka u Osijek, okrijepili toplim napicima u Našicama.

 

U Osijeku, 24. siječnja 2013.

 

 

pripremio:
Waldemar Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije

Terenska nastava za studente V semestra stručnog studija

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA ZA STUDENTE V SEMESTRA STRUČNOG STUDIJA

 

U okviru izvođenja nastave iz predmeta Građenje i održavanje cesta za studente V semestra stručnog studija je dana 20.11.2012. organiziran posjet asfaltnoj bazi poduzeća Osijek- Koteks d.d. u Nemetinu te obilazak gradilišta autoceste A5 u koridoru Vc  na dionici čvor Sredanci-granica Bosne i Hercegovine.

 

Na postrojenju za proizvodnju asfalta studente su dočekali djelatnici poduzeća Osijek- Koteks d.d. inženjer Ivica Androjić i inženjer Danijel Mijić te upoznali studente s radom baze i laboratorija. Asfaltna baza u Nemetinu u pogonu je još od 1979. godine i najstarija je u ovom dijelu Hrvatske. Iako je najstarija, u ovoj asfaltnoj bazi se godišnje proizvede oko 100000 tona asfalta. Studenti su na ovom postrojenju imali priliku vidjeti cjelokupan proces proizvodnje asfaltne mješavine, od faze pripreme, proizvodnje i isporuke finalnog proizvoda do potrebnih prethodnih i tekućih laboratorijskih ispitivanja.

 

 

Nakon asfaltne baze slijedio je posjet gradilištu autoceste A5 u koridoru Vc na dionici čvor Sredanci-granica Bosne i Hercegovine.

 

Radovi na izgradnji ove dionice autoceste započeli su u rujnu 2011. godine, a dovršetak radova je planiran tijekom 2013. godine. Iako najkraća dionica dužine svega 3 km, ovo je i najskuplja dionica autoceste A5 obzirom na brojne objekte među kojima su most preko rijeke Save i izgradnja novog graničnog prijelaza Svilaj koji će biti izvede u skladu s uvjetima Schengenskog sporazuma.

 

 

 

Na gradilištu autoceste studente su dočekali inženjer Prkačin i inženjer Komljen te upoznali s osnovnim karakteristikama dionice autoceste Sredanci-granica BiH te s radovima koji su trenutno u tijeku.

 

Studenti su imali priliku vidjeti postavljenu skelu i oplatu za izgradnju nadvožnjaka te radove na uređenju dna odvodnog kanala gdje su u tijeku bili radovi na izvođenju betonskog temelja dna kanala.

 

 

Imali su priliku vidjeti strojeve potrebne za izvođenje radova te upoznati se s tehnologijama izvedbe svih slojeva kolničke konstrukcije autoceste koja se sastoji od nevezanog mehanički stabiliziranog nosivog sloja, cementom stabiliziranog nosivog sloja te tri asfaltna sloja. Uz radove na izvedbi slojeva kolničke konstruckije, studenti su mogli vidjeti i radove na uređenju posteljice od zemljanog materijala.

 

 

Pored radova na kolničkoj konstrukciji, posebno zanimljivo je bilo vidjeti radove na odvodnji prometnih površina. Odvodnja prometnih površina buduće naplatne postaje Sredanci riješena je linijskom odvodnjom. Kako se radi o velikim prometnim površinama te najvećoj kategoriji ceste (autocesta), izvedeni su odvodni uređaji velikog kapaciteta. Ovakvi uređaji rijetko se mogu vidjeti u uvjetima izgradnje gradskih prometnica stoga su bili posebno zanimljivi studentima.

 

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Osijek-Koteks d.d. čijom susretljivošću i razumijevanjem smo organizirali posjet asfaltnoj bazi i gradilištu autoceste.

 

 

prof.dr.Sanja Dimter, dipl.ing.građ.

Osijek, 26. studenog 2012.

 

Opširnije

Posjet gradilištu stambeno poslovne zgrade u Osijeku

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA Posjet gradilištu stambeno-poslovne zgrade u Osijeku

TERENSKA NASTAVA


Posjet gradilištu stambeno-poslovne zgrade u Osijeku

 

Studenti I godine sveučilišnog diplomskog studija (kolegij Organizacija građenja 2) i studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija (kolegij Upravljanje projektima) dio nastavnog programa odradili su kroz terensku nastavu. Terenska nastava održana je 9. studenog 2012. godine tijekom posjete gradilištu stambeno-poslovne zgrade na raskrižju Strossmayerove i Ćićarijske ulice u Osijeku.

 

 

Podijeljeni u skupine studenti su s predmetnim nastavnicima posjetili gradilište višestambene zgrade na raskrižju Strossmayerove i Ćićarijske ulice u Osijeku koja se izvodi primjenom IMS tehnologije – sustava montažne gradnje. Specifičnost konstruktivnog rješenja ove građevine je izvedba podzemne etaže (garaže) koja se izvodi kao monolitna konstrukcija dok se nadzemne etaže izvode pomoću prefabriciranih AB stupova, stropova (tavanica), konzolnih tavanica (balkoni), rubnih nosača, stubišnih krakova i podesta, te klasično armiranih ukrutnih zidova. Glavni nadzorni inženjer, gospodin Josip Brezak, dipl.inž.građ. upoznao je studente sa osnovnim odrednicama projekta – veličina građevine, konstruktivni sustav, kvaliteta materijala i tehnologija izvođenja radova.

 

 

 

Inženjer Brezak posebno je opisao tehnologiju izvođenja radova, odnosno pristup montažnoj gradnji primjenom IMS sustava. Sa studentima je obišao gradilište ukazujući na montažne elemente (stupove koji se protežu kroz dvije etaže i stropne ploče), konstruktivna rješenja i detalje izvedbe. Posebno je objasnio postupak prednapinjanja s ciljem ostvarivanja veze stupova i stropnih ploča kojim se, uz izvedbu ukrutnih zidova, ostvaruje sigurnost na seizmičke utjecaje.

 

 

Veza između stupova i stropnih ploča temelju se na trenju dodirnih površina stupova i ploča koja nastaje od uzdužne sile u spojnici izazvane utezanjem kabela položenih u kanal između ploča i provučenih kroz otvore u stupovima. Kabeli se utežu prešama te osiguravaju kotvama i klinovima. Prostor u kojem se nalaze kabeli ispunjava se betonom, a otvori u stupovima i ankerne kotve na krajevima kabela se injektiraju cementnom emulzijom. Na taj način kabeli se trajno štite od korozije.

 

 

Glavni inženjer gradilišta Boris Benić, dipl.inž.građ., pomoćnik glavnog inženjera gradilišta Stanislav Glavaš, arh.teh. i poslovođa Bojan Romić građ.teh. opisali su detalje montaže s naglaskom na važnost organizacije izvođenja radova – proizvodnje elemenata u pogonu izvođača Gradnja d.o.o. Osijek, transporta elemenata na mjesto ugradnje te ugradnje elemenata u konstrukciju. Elementi se proizvode lijevanjem u metalnoj oplati. Prema riječima inženjera na gradilištu radnu grupu na izvedbi radova montaže konstrukcije čine 5 radnika – montera i radnik na signalizaciji. Zbog veličine ploča (5,40 x 4,20, 3,60 x 4,80, 3,60 x 3,60 i 3,60 x 4,20) transport stropnih ploča i stupova (dvoetažni stupovi visine 7,50 m i 6,00 m ) odvija se noću (osim stupova i manjih elemenata) uz prethodno ishođenje potrebnih dozvola te osiguranje prometne pratnje.

 

Na gradilištu su se studenti mogli uvjeriti tehničke prednosti IMS sustava – učinkovita organizacija gradnje, projektiranje prema kataloškim elementima primarne konstrukcije i sekundarnih elemenata, brzu montažu i ekonomičnost gradnje.

 

 

Zahvaljujemo se glavnom nadzornom inženjeru, gospodinu Brezaku, djelatnicima poduzeća Gradnja d.o.o. Borisu Beniću, Stanislavu Glavašu i Vidu Šebeku na suradnji tijekom organizacije posjeta gradilištu i izvođenju terenske nastave. Zahvaljujemo se arhitektici Željki Jurković, dipl.inž.arh. na suradnji prilikom pripreme posjeta gradilištu.

 

 

U Osijeku, 12. studenog 2012.

 

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije

Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA BAJKMONT d.o.o. Sesvete

TERENSKA NASTAVA


BAJKMONT d.o.o. Sesvete

 

U četvrtak, 15. studenog 2012. godine, u sklopu kolegija Metalne konstrukcije II i Spregnute konstrukcije, studenti II. godine diplomskog studija usmjerenja Nosive konstrukcije su s predmetnim nastavnicima imali priliku ići na terensku nastavu u jednu od vodećih tvrtki za projektiranje, proizvodnju i montažu čeličnih konstrukcija u regiji, Bajkmont d.o.o. u Sesvetama (www.bajkmont.hr).

 

Tvrtka Bajkmont raspolaže proizvodnim pogonom veličine približno 5000 m2, koji je opremljen suvremenim strojevima za rad sa čeličnim limovima, profilima i cijevima,  osposobljena je za rad prema u Hrvatskoj i Europi važećim propisima za oblikovanje i proizvodnju čeličnih konstrukcija, a poslove projektiranja i montaže obavlja u tuzemstvu i inozemstvu. U referencama tvrtke ističu se čelične konstrukcije sportske dvorane Gradski Vrt u Osijeku, zgrade Avenue Mall u Zagrebu, zgrade Hrvatske Biskupske konferencije u Zagrebu, i još mnoge druge.

 

U tvrtki su nas dočekali vlasnici, Franjo Bajkovec, Ivan Bajkovec i Miroslav Bajkovec, uz mladi inženjerski tim. Vlasnici su ukratko predstavili tvrtku i kroz prezentacije prikazali njenu strukturu, djelatnosti i neke od dosadašnjih projekata. Studentima je potom prikazana izrada izvedbene dokumentacije pomoću BIM (Building Information Modelling) programskog paketa Tekla Structures. Nakon pitanja vezanih uz prezentacije studenti su imali priliku proći kroz cijeli pogon za proizvodnju čeličnih elemenata, podsklopova i sklopova, a tijekom obilaska demonstrirani su im postupci u izradi čeličnih konstrukcija.

 

Demonstriran je postupak izrezivanja i izrade rupa na čeličnim limovima i profilima pomoću suvremenih CNC (Computer Numerical Control) strojeva (probijanje, bušenje, plazma i plinsko rezanje) te postupci hladnog oblikovanja čeličnih profila. Demonstrirani su postupci izrade zavara u uvali (MIG, elektrolučno) te zavarivanje valjkastih moždanika s glavom (elektrolučno - pištoljem), ali i postupak ispitivanja grešaka zavara nerazornom metodom penetrantima te kvalitete zavara korijena moždanika razornom metodom, savijanjem. Osim toga, prikazan je način provjere debljine (uređajem koji radi na načelu magnetizma) i postojanosti (križnim zarezivanjem) antikorozivnog premaza. Kroz pojedine dijelove pogona vodio nas je glavni tehnolog odgovaran za taj dio proizvodnje, a na nekim od demonstracija studenti su imali priliku i sudjelovati.

 

Nakon opsežnog i vrlo poučnog obilaska pogona imali smo priliku uz zakusku razmijeniti dojmove o viđenom.

Zahvaljujemo se djelatnicima i vlasnicima tvrtke Bajkmont d.o.o. Sesvete na odvojenom vremenu i  susretljivosti.

Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

Ivan Radić, dipl.ing.građ.

Tihomir Dokšanović, mag.ing.aedif.

Osijek, 20. studenog 2012.

 

 

Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete

Opširnije